315,6

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mi­li­ju­na do­la­ra osob­nih du­go­va imao je do po­lo­vi­ce 2017. go­di­ne ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump pre­ma nje­mač­kim, ame­rič­kim i dru­gim kre­di­to­ri­ma, pi­še u iz­vješ­ću ame­rič­kog sa­vez­nog ure­da za eti­ku objav­lje­nom u pe­tak. Trump je pri­ja­vio do­ho­dak od naj­ma­nje 594 mi­li­ju­na do­la­ra za 2016. i po­če­tak 2017. te imo­vi­nu od naj­ma­nje 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra. Iz­vješ­će po­ka­zu­je da ima naj­ma­nje 130 mi­li­ju­na do­la­ra du­go­va pre­ma De­ut­s­c­he Bank Trust Com­pany Ame­ri­cas, po­druž­ni­ci nje­mač­ke De­ut­s­c­he Bank AG.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.