Lu­ka Mo­drić ni­je se mo­gao sje­ti­ti go­di­ne kad je pr­vi put nas­tu­pio za va­tre­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (J. Bo­hu­tin­ski)

Lu­ka Mo­drić pu­no to­ga ni­je se mo­gao sje­ti­ti svje­do­če­ći na su­du u pos­tup­ku ko­ji se vo­di pro­tiv al­fe i ome­ge hr­vat­skog no­go­me­ta Zdrav­ka Ma­mi­ća. Naj­bo­lji hr­vat­ski no­go­me­taš ni­je se mo­gao sje­ti­ti kad je pot­pi­sao ko­ji ugo­vor i aneks ugo­vo­ra, pro­mi­je­nio je is­kaz ko­ji je dao USKOK-u i ta­ko po­mo­gao Ma­mi­ću. No ono što je naj­vi­še po­go­di­lo sve na­vi­ja­če va­tre­nih, ka­pe­tan hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je ni­je se mo­gao sje­ti­ti kad je pr­vi put is­tr­čao na te­ren u sve­tom dre­su s kva­dra­ti­ći­ma. – Moj je de­bi bio... 2008. go­di­ne, u tre­ćem mje­se­cu pro­tiv Ar­gen­ti­ne. Ne, sa­mo ma­lo. Pri­je, pri­je. Pro­tiv Ar­gen­ti­ne, ali tre­ba se sje­ti­ti da­tu­ma. Proš­lo je već 11 go­di­na, zna­či ko­ja je to go­di­na bi­la? 2006. Bra­vo, bra­vo, pri­je Svjet­skog pr­vens­tva – sje­tio se Mo­drić uz ne­či­ju po­moć sa stra­ne. A is­ti taj Mo­drić čes­to vo­li is­ti­ca­ti u iz­ja­va­ma me­di­ji­ma da mu je je­dan od naj­dra­žih tre­nu­ta­ka u ka­ri­je­ri de­bi za re­pre­zen­ta­ci­ju. Na­kon ono­ga što su ču­li na su­đe­nju u Osi­je­ku, mno­gi su po­sum­nja­li u is­kre­nost ka­pe­ta­na va­tre­nih. Jer ako za­is­ta igra sr­cem i du­šom za Hr­vat­k­su, tre­bao bi se u sva­ko do­ba da­na sje­ti­ti što je ra­dio 1. ožuj­ka 2006.

Mo­drić ni­je vi­še ta­ko omi­ljen me­đu na­vi­ja­či­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.