Sti­er okup­lja des­ni­cu unu­tar HDZ-a i mi­če Plen­ko­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od­la­skom iz Vla­de i naj­a­vom da će se “u no­voj kons­te­la­ci­ji” po­sve­ti­ti ši­re­nju de­mo­kr­š­ćan­skih ide­ja s po­zi­ci­je glav­nog taj­ni­ka HDZ-a, Da­vor Ivo Sti­er ba­cio je ru­ka­vi­cu u li­ce An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. O po­zi­ci­ji po­li­tič­kog taj­ni­ka od­lu­ču­je pred­sjed­nik HDZ-a, no pri­je mi­ca­nja Sti­era Plen­ko­vić će mo­ra­ti do­bro raz­mis­li­ti ka­ko bi na taj po­tez gle­da­la stra­nač­ka desnica. Obra­čun bi se pro­tu­ma­čio kao auto­krat­ski po­tez i Sti­eru u ko­nač­ni­ci dao vje­tar u le­đa na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.