Ap­ple i da­lje taj­no ra­di na pro­jek­tu Ti­tan ili na sus­ta­vu za auto­mo­bi­le

Tim Co­ok, pr­vi čo­vjek Ap­plea, tvr­di da tvrt­ka za sa­da ne pla­ni­ra pro­izvo­di­ti aute, no sus­ta­ve za njih – da

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Ni­je neo­bič­no da je Ap­ple kao ino­va­tiv­na i naj­vred­ni­ja svjet­ska kom­pa­ni­ja kre­nuo u iz­ra­du auto­nom­nih sus­ta­va za sa­mo­vo­ze­će auto­mo­bi­le, a sa­da je to po­t­vr­dio i T. Co­ok Pi­še: TANJA IVANČIĆ

Ap­ple­ov čel­nik Tim Co­ok pr­vi je put, pro­tek­log tjed­na, iz­rav­ni­je go­vo­rio o Ap­ple­ovoj na­mje­ri da se upus­ti u tr­ži­šte auto­nom­nih vo­zi­la. Iza­zov iz­ra­de sa­mo­vo­ze­ćeg auto­mo­bi­la na­zvao je glav­nim pro­jek­tom ka­da je ri­ječ o umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji. Ili, ka­ko je toč­no re­kao, auto­nom­na vo­zi­la maj­ka su svih AI pro­je­ka­ta. U tom pro­ce­su Ap­ple se od­lu­čio po­za­ba­vi­ti ra­zvo­jem teh­no­lo­gi­je ko­ja će omo­gu­ći­ti funk­ci­oni­ra­nje sa­mo­vo­ze­ćih auto­mo­bi­la, ali ne i iz­ra­du sa­mog vo­zi­la. Prem­da ni­je is­klju­čio da bi se i to mo­glo do­go­di­ti, na­gla­sio je da će tvrt­ka u ovom tre­nut­ku ipak ra­di­ti tek na sus­ta­vu, a ne na kon­kret­nom auto­mo­bi­lu.

Ti­tan i Man­sfi­eld

– Fo­ku­si­ra­li smo se na auto­no­man sus­tav či­ja je je­di­na svr­ha i ugrad­nja u auto­mo­bi­le, no to ni­je je­di­na. Ri­ječ je o glav­nom i vje­ro­jat­no naj­te­žem iz­a­zo­vu AI pro­je­ka­ta tre­nu­tač­no – ka­zao je Tim Co­ok. Ino­va­ci­je u po­s­ljed­nje vri­je­me ni­su baš u fo­ku­su, ne­ma no­vih na vi­di­ku, što su kaz­ni­le bur­ze jer su teh­no­lo­ške tvrt­ke ma­lo po­to­nu­le. Inves­ti­to­ri su us­t­vr­di­li da gu­be na sna­zi što se od­mah vi­di u pa­du vri­jed­nos­ti di­oni­ca. Is­ti­na, ko­rek­ci­ja ci­je­na ni­je za­bri­nja­va­ju­ća, no trend ino­vi­ra­nja jest. U tom je smje­ru Tim Co­ok i po­ku­šao ra­zu­vje­ri­ti jav­nost, pri­je sve­ga onu pos­lov­nu. Ina­če, o Ap­pleu i sa­mo­vo­ze­ćim auto­mo­bi­li­ma već du­že vri­je­me kru­že gla­si­ne, a ve­ći­na njih go­vo­ri­la je da će se tvrt­ka upus­ti­ti u iz­ra­du vlas­ti­ta auto­nom­nog vo­zi­la, kod­nog ime­na Pro­ject Ti­tan. La­ni je Ap­ple na mjes­to vo­di­te­lja tog pro­jek­ta ime­no­vao Bo­ba Man­sfi­el­da, a web-por­ta­li is­klju­či­vo se ba­ve gla­si­na­ma i obja­vi­li su i na­vod­nu fo­to­gra­fi­ju pro­to­ti­pa auto­mo­bi­la. U sva­kom slu­ča­ju, Co­oko­va iz­ja- va ne mo­že se shva­ti­ti kao ko­nač­no odus­ta­ja­nje od pro­izvod­nje Ap­ple­ova auto­mo­bi­la, već tek kao tre­nu­tač­no us­mje­re­nje na sus­tav ko­ji po­go­ni ta­kav auto­mo­bil. Us­to, Co­ok tvr­di da se ta­kav zah­tje­van sus­tav mo­že ko­ris­ti­ti i u dru­gim in­dus­tri­ja­ma ko­je ne mo­ra­ju nuž­no bi­ti auto­mo­bil­ska. – S gle­di­šta pro­izvo­da ne mo­že­mo re­ći što će­mo ra­di­ti, no te­melj­na teh­no­lo­gi­ja za auto­nom­na vo­zi­la sva­ka­ko je stvar u ko­ju će­mo us­mje­ri­ti svo­je sna­ge. Sna­ga Ap­plea, ko­men­ti­ra­li su ana­li­ti­ča­ri, i jest upra­vo iz­ra­da ko­ris­nič­ki ugod­nih i jed­nos­tav­nih pro­izvo­da po­put iPho­nea, iPa­da, iPo­da, za­si­gur­no ih gu­ra na vrh ljes­tvi­ce onih ko­ji su spo­sob­ni iz­ne­na­di­ti ino­va­ci­jom ili do per­fek­ci­je iz­ve­de­nim sus­ta­vom, ali auto­mo­bi­lom. Ap­ple de­fi­ni­tiv­no ima spo­sob­nos­ti da iz­ra­di sof­tver ko­ji će po­kre­ta­ti iz­nim­no “user fri­end­ly” pro­izvod. U ovom slu­ča­ju auto­mo­bil.

Kas­ni­li za in­dus­tri­jom

Dr. Nick Re­ed, di­rek­tor tran­s­port­ne is­tra­ži­vač­ke gru­pe TRL, ka­zao je da sma­tra ka­ko je odluka da se fo­ku­si­ra­ju na sus­tav umjes­to na vo­zi­lo tre­nu­tač­no mu­dra, iako mjes­ta za ino­va­ci­je baš i ne­ma. Dru­gi tvr­de da je Ap­ple za­pra­vo za­kas­nio s uklju­če­njem u utr­ku s ob­zi­rom na go­le­mu kon­ku­ren­ci­ju u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji ka­da je ri­ječ o pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la. Za­pra­vo, već ne­ko vri­je­me pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la i teh­no­lo­ške tvrt­ke ne­jas­ni su u svo­jim pla­no­vi­ma oko auto­nom­nih vo­zi­la. Co­oko­va iz­ja­va sa­da bi mo­gla po­mak­nu­ti ci­je­li pro­ces u jas­ni­jem smje­ru. Onom ko­ji je u po­čet­ku iz­gle­dao lo­gi­čan, a taj je da teh­no­lo­ške tvrt­ke ra­de na sus­ta­vu, a pro­izvo­đa­či na vo­zi­lu. Ap­ple je svo­je­dob­no po­ku­ša­vao sklo­pi­ti part­ner­stvo s dva nje­mač­ka pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la. No, pro­pa­la su nes­la­ga­nja oko za­šti­te po­da­ta­ka i kon­tro­le. Sa­da bi mo­gli i us­pje­ti jer su jas­ni­je na­mje­re i po­lje dje­lo­va­nja. Glav­ni Ap­ple­ov ri­val Go­ogle, ka­ko pi­šu svjet­ski me­di­ji, za­pra­vo je sve svo­je sna­ge us­mje­rio u iz­ra­du sus­ta­va, od­nos­no teh­no­lo­gi­je ko­ja sto­ji iza sa­mo­vo­ze­ćih auto­mo­bi­la.

Tim Co­ok sma­tra da je, ka­da je ri­ječ o umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji, iz­ra­da auto­nom­nog sus­ta­va ko­ji mo­že uprav­lja­ti auto­mo­bi­li­ma ključ­na stvar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.