Pix apli­ka­ci­ja s no­vim umjet­nič­kim fil­tri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Mi­cro­sof­to­va apli­ka­ci­ja Pix ca­me­ra do­bi­la je no­ve za­nim­lji­ve zna­čaj­ke. Ri­ječ je o ap­pu za iOS ure­đa­je, ko­ji fotografije po­mo­ću fil­tra pre­tva­ra u pra­va umjet­nič­ka dje­la. Po­mo­ću Style­sa ko­ris­ni­ci mo­gu uobli­či­ti sli­ke ta­ko da vu­ku in­s­pi­ra­ci­ju s poz­na­tih umjet­nič­kih pri­ka­za, a dok sve sku­pa iz­gle­da kao jed­nos­ta­van fil­tar, u po­za­di­ni su in­te­li­gent­ni al­go­rit­mi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.