Udru­že­ni pro­tiv kra­đe i pi­ra­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Tri­de­set me­dij­skih di­vo­va, po­put Dis­neya, Net­flixa i Ama­zo­na, udru­ži­lo se u ko­ali­ci­ju ka­ko bi se za­jed­no bo­ri­li pro­tiv pi­ra­ta. Plan im je re­do­vi­to pre­tra­ži­va­ti in­ter­net u po­tra­zi za ukra­de­nim sa­dr­ža­jem, a po­tom su­ra­đi­va­ti s vlas­ti­ma ka­ko bi se od­go­vor­ne uhva­ti­lo. Ka­žu da je raz­log či­nje­ni­ca što su proš­le go­di­ne pi­rat­ske stra­ni­ce za­bi­lje­ži­le vi­še od 21,4 mi­li­jar­de po­sje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.