NAJ­BO­LJE MJES­TO ZA ŽI­VOT U AMERICI

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Pri­bli­ža­va­ju­ći se De­nve­ru, glav­nom gra­du ame­rič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve Co­lo­ra­do, pr­vo će­te za­mi­je­ti­ti ma­siv­ne obron­ke pla­ni­na Roc­ky Mo­un­ta­ins. Za­pra­vo, to je tek pod­nož­je tog poz­na­tog go­le­mog pla­nin­skog lan­ca. De­nver se ge­ograf­ski ide­al­no smjes­tio. Ov­dje je kli­ma bla­ga, a ni zi­me ni­su ta­kav pro­blem. Obliž­nje pla­ni­ne nu­de pre­gršt iz­bo­ra za re­kre­aci­ju. Zi­mi se tu i ski­ja, a lje­ti je to po­dru­čje ve­li­ko vjež­ba­li­šte. De­nver je 2016. go­di­ne pro­gla­šen naj­bo­ljim mjes­tom za ži­vot u Americi! Lju­di ov­dje vo­le vjež­ba­ti kao da se na­la­ze u Ka­li­for­ni­ji, sa­mo se ne mu­če s to­li­kom spa­ri­nom kao eki­pa na za­pad­noj oba­li. Glav­ni grad Co­lo­ra­da na­la­zi se na ugod­nih 1609 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne (toč­no jed­nu mi­lju pa ga zo­vu i Mi­le-High City), što no­vo­pri­doš­lim gos­ti­ma po­ne­kad mo­že i za­sme­ta­ti dok se ne na­vik­nu. Ja ni­sam osje­tio ni­kak­vu pro­mje­nu ili te­go­bu zbog vi­sin­ske raz­li­ke, ali bio sam u gra­du tek je­dan dan. De­nver se po­s­ljed­njih 10 go­di­na straš­no eko­nom­ski ra­zvio. Cen­tar gra­da pos­tao je pra­vo gra­di­li­šte s pre­gršt ne­bo­de­ra i im­po­zant­nih zgra­da. Ovo je je­dan od naj­br­že ras­tu­ćih gra­do­va u SAD-u iako grad ima tek oko 700.000 sta­nov­ni­ka. No okol­no po­dru­čje bro­ji vi­še od tri mi­li­ju­na lju­di. Co­lo­ra­do je pr­va sa­vez­na dr­žav­na ko­ja je oza­ko­ni­la re­kre­ativ­nu upo­tre­bu ma­ri­hu­ane što je i De­nve­ru do­ni­je­lo go­le­me za­ra­de. Po­sje­tio sam je­dan od tih re­kre­ativ­nih du­ća­na i ni­su ni na­lik na ne­ka­daš­nje rad­nje u Am­s­ter­da­mu, ne­go iz­glan­ca­ni du­ća­ni po­put naj­u­gled­ni­jih lje­kar­ni.

Ci­je­ne ne­kret­ni­na stal­no ras­tu i sa­da je doš­lo do si­tu­aci­je da se mno­gi do­mi­cil­ni sta­nov­ni­ci osje­ća­ju ugro­že­ni­ma jer ne us­pi­je­va­ju pra­ti­ti re­kord­ne ci­je­ne ili kon­ku­ri­ra­ti kva­li­tet­noj rad­noj sna­zi ko­ja do­la­zi po no­ve pri­li­ke. Is­to­vre­me­no ima sve ma­nje dos­tup­nih sta­no­va. Kra­jem proš­le go­di­ne De­nver je do­šao do naj­ni­že toč­ke is­pla­ti­vos­ti vlas­niš­tva ku­će u vi­še od zad­njih 10 go­di­na. Sred­nja ci­je­na za dom u De­nve­ru sa­da iz­no­si oko 370.000 ame­rič­kih do­la­ra. Mno­gi spas po­ku­ša­va­ju na­ći u pred­gra­đi­ma, no to vi­še ni­je po­moć jer ta­mo pak ci­je­ne ras­tu sa­da još i br­že. – Lo­kal­ni lju­di straš­no se lju­te jer je to­li­ko no­vih lju­di doš­lo u De­nver pa se sa­da osje­ća­ju iz­gu­ra­ni­ma. Ne­ki po­či­nju na­pu­šta­ti grad. Pro­met je po­se­ban pro­blem, te­ško je vi­še na­ći dio gra­da ka­da ni­su ve­li­ke gu­žve – ka­že nam Tom L. (60) ko­ji za dvi­je go­di­ne pla­ni­ra po­sve na­pus­ti­ti Ame­ri­ku i pre­se­li­ti se u – Ita­li­ju.

Za­tvor naj­vi­še ra­zi­ne U pred­gra­đu De­nve­ra je i fe­de­ral­ni za­tvor mak­si­mal­ne si­gur­nos­ti. A iza gra­de još je­dan za – za­tvo­re­ni­ce

Ma­ri­hu­ana Co­lo­ra­do je pr­va ame­rič­ka sa­vez­na dr­ža­va ko­ja je oza­ko­ni­la re­kre­ativ­no ko­ri­šte­nje ma­ri­hu­ane

Gu­žva na aero­dro­mu Me­đu­na­rod­ni ae­ro­drom u De­nve­ru je­dan je od ve­li­kih zrač­nih mos­to­va u Americi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.