Pre­dvod­nik le­gen­dar­ne gru­pe Can u Mo­čva­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Na­kon de­se­tak go­di­na u Za­greb se 22. lip­nja u Mo­čva­ru vra­ća Da­mo Su­zu­ki, ne­ka­daš­nji pje­vač gru­pe Can i jed­na od kul­t­nih lič­nos­ti nje­mač­ke kra­ut rock-sce­ne. Ka­da je po­čet­kom se­dam­de­se­tih, vo­đen no­vim kre­ativ­nim slo­bo­da­ma ben­do­va po­put Can, Kraf­twerk i Neu! nas­tao kra­ut rock, ri­jet­ko je tko mo­gao pret­pos­ta­vi­ti da­le­ko­sež­nost i utje­caj ko­ji će taj žanr os­tva­ri­ti na ra­zvoj glaz­be. Na­kon što mu je post rock-sce­na na če­lu s Tor­to­ise po­čet­kom de­ve­de­se­tih udah­nu­la no­vi ži­vot, kra­ut rock da­nas se kroz su­vre­me­ni­ke žan­ra po­put Wo­oden Shjips, Mo­on Duo, Föl­lak­zo­id, Li­ars i dru­gih či­ni živ­ljim ne­go ika­da pri­je. Can su kao svo­je glav­ne utje­ca­je na­vo­di­li Da­vid Bowie, Tal­king He­ads, Pa­ve­ment, The Sto­ne Ro­ses, The Fall, Pu­blic Ima­ge Ltd, Si­ouxsie and the Ban­she­es, Joy Di­vi­si­on, Su­ici­de, John Frus­ci­an­te i mno­gi dru­gi. Da­mo Su­zu­ki u Za­gre­bu nas­tu­pa uz prat­nju čla­no­va gru­pa Šum­ski, Franz Kaf­ka En­sem­ble i Šu­mo­vi pro­tiv va­lo­va. Kroz ma­te­ri­jal ko­ji će se te­me­lji­ti na im­pro­vi­za­ci­ji, uz mo­gu­ća iz­ne­na­đe­nja pje­sa­ma iz ka­ta­lo­ga gru­pe Can, Da­mo će još jed­nom po­ka­za­ti za­što ga se sma­tra jed­nim od naj­u­ni­kat­ni­jih vo­ka­la se­dam­de­se­tih i ko­li­ka je moć i ma­gi­ja im­pro­vi­zi­ra­ne glaz­be.

Da­mo Su­zu­ki U Za­gre­bu nas­tu­pa uz prat­nju čla­no­va gru­pa Šum­ski, Franz Kaf­ka En­sem­ble i Šu­mo­vi pro­tiv va­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.