Na Ša­la­ti kre­ma kak­ve ne­ma; sti­žu poz­na­ti rock i hip-hop glaz­be­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Idu­ćeg tjed­na u Za­greb do­la­zi pra­va kre­ma kak­ve ne­ma – naj­is­tak­nu­ti­ji no­vo­dob­ni rock i hip-hop glaz­be­ni­ci. Kad bi­smo sa­mo na­bro­ji­li nji­ho­va ime­na, bi­lo bi do­volj­no, a kad zna­mo da do­la­ze za­jed­no – u ok­vi­ru pos­ta­va Prop­hets of Ra­ge i Ho­use of Pa­in – ne­ma dru­ge ne­go us­t­vr­di­ti da će 26. lip­nja Za­greb na Ša­la­ti bi­ti epi­cen­tar su­vre­me­nog roc­ka. Tom Mo­rel­lo, Chuck D i Ever­last naj­poz­na­ti­ja su ime­na, a s nji­ma do­la­ze i dru­gi čla­no­vi pos­ta­va Ra­ge Aga­inst the Mac­hi­ne, Au­di­os­la­ve, Pu­blic Enemy i Cy­press Hill kroz ko­je su proš­li. Od de­ve­de­se­tih go­di­na na­ova­mo svo­jim ra­dom iz­mi­je­ni­li su sli­ku su­vre­me­ne ame­rič­ke glaz­be­ne sce­ne, roc­ka i hip-ho­pa, te pro­dr­li u sred­nju stru­ju u ko­joj su po­djed­na­kog tra­ga os­ta­vi­li i glaz­bom i ide­olo­gi­jom te bun­tom us­po­re­di­vim s onim pun­ka ili grun­gea, ka­kav se ra­đa sva­ke de­ka­de.

Ve­li­ki Tom Mo­rel­lo

Sto­ga ni­je pre­tje­ra­no re­ći da su Prop­hets of Ra­ge “naj­ve­ća su­per­gru­pa na svi­je­tu”, jer ma­lo je glaz­be­ni­ka ko­ji se mo­gu mje­ri­ti s nji­ho­vim utje­ca­jem. Us­po­red­be ra­di, mo­žda su im kva­li­te­tom “bli­zu” Them Cro­oked Vul­tu­res s Da­ve­om Gro­hlom, Jo­shom Hom­me­om i Joh­nom Pa­ulom Jo­ne­som ili De­ad We­at­her Jac­ka Whi­tea. Uz to, ne za­bo­ra­vi­mo da je Tom Mo­rel­lo zad­njih go­di­na na ne­ko­li­ko tur­ne­ja i al­bu­mu “High Ho­pes” bio pu­no­pra­van član Sprin­g­s­te­eno­va E Stre­et Ban­da, je­di­ni ko­ji je ika­da bio pot­pi­san go­le­mim slo­vi­ma po­kraj Sprin­g­s­te­ena na omot­ni­ci al­bu­ma iz 2014. go­di­ne. Prop­hets of Ra­ge či­ne čla­no­vi pos­ta­va Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne, Pu­blic Enemy i Cy­press Hill, a nji­hov nas­lov kon­cer­ta “Ma­ke Cro­atia Ra­ge Aga­in” nas­ta­vak je egi­de pod ko­jom su se i oku­pi­li 2016. go­di­ne kao od­go­vor na na­do­la­ze­ću pro­mje­nu ame­rič­ke po­li­tič­ke sce­ne. Da je ri­ječ o ži­vom or­ga­niz­mu, go­vo­ri i to da su Prop­hets of Ra­ge upra­vo obja­vi­li singl “Un­fuck The Wor­ld” i naj­a­vi­li pr­vi album u ruj­nu. Re­da­telj no­vog vi­de­os­po­ta bio je još je­dan “po­bu­nje­nik”, re­da­telj i ak­ti­vist Mic­ha­el Mo­ore, na­gra­đi­va­ni au­tor do­ku­men­ta­ra­ca i vi­de­os­po­to­va gru­pa Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne i R.E.M. Pu­blic Enemy bi­li su kon­cem osam­de­se­tih jed­na od po­li­tič­ki naj­pro­dor­ni­jih hip-hop gru­pa či­ja su glaz­ba i sta­vo­vi ne­ri­jet­ko iz­a­zi­va­li ne­mi­re. Bend na či­jem je če­lu bio re­per Chuck D po­veo je ta­da de­bi­tant­ski Ra­ge Aga­inst the Mac­hi­ne na nji­ho­vu pr­vu tur­ne­ju po Za­pad­noj oba­li SAD-a. Ra­ge se u to vri­je­me po­čeo ja­če pro­bi­ja­ti na kri­li­ma ep­skog pr­vi­jen­ca i jed­ne od naj­važ­ni­jih cro­sso­ver pje­sa­ma u po­vi­jes­ti, “Kil­ling In The Na­me Of”, u či­jem se vi­de­os­po­tu na­krat­ko po­ja­vio i B-Re­al, vo­kal ka­li­for­nij­skog Cy­press Hil­la. La­ti­no­ame­rič­ki hip-hop trio ta­ko­đer ih je 1994. go­di­ne po­veo sa so­bom na tur­ne­ju pa je tih go­di­na stvo­re­na ja­ka ve­za ko­ja tra­je i da­nas, a u broj­nim in­ter­v­ju­ima Tom Mo­rel­lo kao svo­je naj­ve­će uzo­re is­ti­cao je upra­vo Pu­blic Enemy i Cy­press Hill. U slje­de­ćih de­se­tak go­di­na Ra­ge Aga­inst the Mac­hi­ne sa svo­ja če­ti­ri al­bu­ma (na po­s­ljed­njem “Re­ne­ga­des” obra­di­li su “How Co­uld I Just Kill A Man” Cy­press Hil­la) pos­ta­li su je­dan od ve­li­kih i važ­nih rock-ben­do­va, gla­san, agre­si­van, po­li­tič­ki ne­po­do­ban glaz­be­ni Mo­lo­tov­ljev kok­tel ko­ji je in­s­pi­ri­rao di­za­nje vi­še po­bu­na, ne­go mno­gi pro­fe­si­onal­ni po­li­tič­ki ak­ti­vis­ti. U pri­vre­me­nom raz­la­zu trio Tom Mo­rel­lo, Brad Wilk i Tim Com­mer­ford os­no­va­li su s ne­dav­no pre­mi­nu­lim Chri­som Cor­nel­lom, ko­ji je la­ni sa­mos­tal­no gos­to­vao u Za­gre­bu, Au­di­os­la­ve, na­kon če­ga su se 2007. go­di­ne po­nov­no oku­pi­li i bi­li ak­tiv­ni do 2011. go­di­ne.

Ep­ski singl

Za­ti­šje je tra­ja­lo do svib­nja 2016. kad je objav­lje­no for­mi­ra­nje Prop­hets of Ra­ge u ko­jem su se, osim Mo­rel­la, Wil­ka i Com­mer­for­da, naš­li i B-Re­al iz Cy­press Hil­la i Chuck D i DJ Lord iz Pu­blic Enemyja, po či­joj je pje­smi s al­bu­ma “It Ta­kes A Na­ti­on Of Mil­li­ons To Hold Us Back” gru­pa i na­zva­na. Prop­hets of Ra­ge auten­tič­na je gru­pa kroz ko­ju se mo­gu ču­ti kla­si­ci iz re­per­to­ara Ra­ge Aga­inst the Mac­hi­ne, Pu­blic Enemy i Cy­press Hill. No, eks­plo­ziv­nom set-lis­tom do­mi­ni­ra­ju naj­is­tak­nu­ti­je pje­sme Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne či­ja su tri ori­gi­nal­na čla­na u pos­ta­vi Prop­het­sa pa je ovo pri­li­ka da se uži­vo ču­ju pje­sme jed­nog od naj­važ­ni­jih ben­do­va u po­vi­jes­ti. Tom Mo­rel­lo i druš­tvo na za­gre­bač­koj će Ša­la­ti nas­tu­pi­ti pra­će­ni hip-hop le­gen­da­ma Ho­use of Pa­in, vel­škim ben­dom Skin­dred i bri­tan­skim The Black Pe­aks. Ho­use of Pa­in pre­mi­jer­no do­la­zi na za­gre­bač­ku Ša­la­tu u ori­gi­nal­noj pos­ta­vi (Ever­last, Dan­ny Boy i DJ Le­at­hal) i ta­man sla­ve 25 go­di­na od ep­skog sin­gla “Jump Aro­und” i de­bi­tant­skog al­bu­ma. Te 1992. go­di­ne pje­sma je po iz­la­sku dos­pje­la na tre­će mjes­to top ljes­tvi­ce u SAD-u, osvo­ji­la je vr­ho­ve ljes­tvi­ca u Eu­ro­pi i pos­ta­la jed­na od naj­ve­ćih hip-hop him­ni svih vre­me­na. Sve­ukup­no gle­da­ju­ći, na Ša­la­ti nas 26. lip­nja če­ka je­dan od naj­važ­ni­jih ovo­go­diš­njih kon­ce­ra­ta kod nas.

Tom Mo­rel­lo, Chuck D i Ever­last iz gru­pa Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne, Pu­blic Enemy, Au­di­os­la­ve i Cy­press Hill pro­mi­je­ni­li su glaz­be­nu sli­ku svi­je­ta u po­s­ljed­njih tri­de­se­tak go­di­na

Prop­hets of Ra­ge Ni­je pre­tje­ra­no re­ći da su naj­ve­ća su­per­gru­pa na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.