Kri­mić u ko­jem su umjet­nost i in­s­pi­ra­ci­ja glav­ne te­me

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BOJANA RADOVIĆ

Lo­uise Pen­ny je ka­nad­ska knji­žev­ni­ca ko­ju u nje­zi­noj do­mo­vi­ni zbog kri­mi­na­lis­tič­kih ro­ma­na zo­vu i ka­nad­skom Agat­hom Chris­tie. Naj­poz­na­ti­ja je po ro­ma­ni­ma u ko­ji­ma je glav­ni lik in­s­pek­tor Ar­mand Ga­mac­he, se­ri­ja­lu ko­ji je za­po­če­la ro­ma­nom “Still Li­fe” objav­lje­nim 2006. go­di­ne. Do sa­da je za taj se­ri­jal na­pi­sa­la dva­na­est ro­ma­na, a nje­zin hr­vat­ski iz­da­vač Lu­men obja­vio je dva: “Ka­ko ula­zi svje­tlost” te ne­dav­no “Du­go pu­to­va­nje ku­ći” (ured­ni­ce Ana Bri­ški Đur­đe­vac i Mi­ros­la­va Vu­čić, pri­je­vod Marko Ma­ras, 129 ku­na). A upra­vo je “Du­go pu­to­va­nje ku­ći” naj­bo­lji mo­gu­ći do­kaz ka­ko se i u tom (čes­to pro­fa­nom) žan­ru mo­že na­pi­sa­ti ro­man i za naj­zah­tjev­ni­je či­ta­te­lje. Au­to­ri­ca, na­ime, kre­će od jed­ne sa­svim “obič­ne” ži­vot­ne si­tu­aci­je: su­pruž­ni­ci su uze­li go­di­nu da­na pa­uze. Ka­da se muž na do­go­vo­re­ni da­tum ne vra­ti ku­ći, že­na će po­tra­ži­ti po­moć pri­ja­te­lja, a taj je pri­ja­telj biv­ši šef odje­la za umor­stva, ko­ji na­kon umi­rov­lje­nja tra­ga za mir­nim ži­vo­tom na se­lu u ka­nad­skoj pro­vin­ci­ji. Tu, na jed­noj klu­pi s po­gle­dom na ma­le­no se­lo, po­či­nje uz­bud­lji­va po­tra­ga za iz­gub­lje­nim čo­vje­kom, ali i iz­gub­lje­nom in­s­pi­ra­ci­jom. Na­ime, su­pruž­ni­ci oko ko­jih se ple­te pri­ča su sli­ka­ri i ovo je za­pra­vo pri­ča či­ji tra­go­vi vo­de kroz po­vi­jest sli­kar­stva, ali i nu­de upu­te o to­me ka­ko pro­ma­tra­ti umjet­nič­ka dje­la, što nam ona ka­zu­ju o in­s­pi­ra­ci­ja­ma, ka­rak­te­ri­ma i ži­vo­ti­ma svo­jih tvo­ra­ca. Tom umjet­nič­kom svi­je­tu su­prot­stav­lje­na je ni­ma­lo pi­to­ma ka­nad­ska pri­ro­da kao i ne­pre­gled­na bes­pu­ća te zem­lje. Ka­ko stra­ni­ce od­mi­ču, ta dva svi­je­ta sve su po­ve­za­ni­ja i či­ta­telj ni u jed­nom tre­nut­ku ne mo­že bi­ti si­gu­ran s ko­je stra­ne na ju­na­ke vre­ba opas­nost, je li pri­ro­da ja­ča od umjet­nos­ti ili je ipak si­tu­aci­ja obr­nu­ta. Ukrat­ko, ovo je kri­mić ko­ji ima što po­nu­di­ti i oni­ma ko­ji naj­u­por­ni­je iz­bje­ga­va­ju li­te­ra­tu­ru ove vr­ste.

Sa­svim druk­či­ji kri­mić Kroz po­tra­gu za nes­ta­lim sli­ka­rom au­to­ri­ca pi­še i o ka­nad­skim umjet­ni­ci­ma, ali i na­dah­nu­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.