Sandra za do­mi­na­ci­ju u pet se­zo­na za­ra­di­la sa­mo po­la mi­li­ju­na do­la­ra

Per­ko­vić ima peh u to­me što su ba­cač­ke dis­ci­pli­ne naj­sla­bi­je pla­će­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Da­mir Mr­vec ZA­GREB

Naj­bo­lja svjet­ska ba­ca­či­ca di­ska za­ra­di­la je za je­dan ja­ko pris­to­jan ži­vot, ali da­le­ko ma­nje od ne­kih dru­gih ko­ji do­mi­ni­ra­ju u svo­jem spor­tu

Sandra Per­ko­vić iz Os­la se pre­se­li­la u Stoc­k­holm u ko­jem će da­nas u po­pod­nev­nim sa­ti­ma (15.20 sa­ti) nas­tu­pi­ti na svo­jem tre­ćem mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge. Sandra iza se­be ima 14 po­bje­da u ni­zu na mi­tin­zi­ma Di­ja­man­te li­ge. Po­s­ljed­nji put po­bi­je­đe­na je 2015. u La­usan­nei ka­da je bo­lja od nje bi­la Ku­ban­ka Pe­rez. Ina­če, od 2010. go­di­ne, ka­da je ute­me­lje­na Di­ja­mant­na li­ga, Sandra Per­ko­vić ima naj­vi­še po­bje­da u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Ima ih ukup­no 34, šest vi­še od dru­go­pla­si­ra­ne No­vo­ze­lan­đan­ke Va­le­ri Adams ko­ja se na­tje­ca­la u ba­ca­nju ku­gle. Di­ja­mant­na li­ga nas­li­je­di­la je Zlat­nu li­gu ko­ja je u raz­dob­lju od 1998. do 2009. go­di­ne pred­stav­lja­la naj­e­mi­nent­ni­je atlet­sko na­tje­ca­nje. Me­đu­tim, Zlat­na li­ga bi­la je ogra­ni­če­na sa­mo na Eu­ro­pu i uklju­či­va­la je sve­ga se­dam mi­tin­ga – Os­lo, Rim, Mo­na­co, Zürich, Bruxel­les, Ber­lin i od 1999. go­di­ne Pa­riz, dok je no­va Li­ga pr­vo in­ter­kon­ti­nen­tal­no atlet­sko na­tje­ca­nje.

La­vil­le­nie se­dam za­re­dom

Ka­da je ri­ječ o bro­ju ukup­nih po­bje­da u Di­ja­mant­noj li­gi, on­da je Sandra Per­ko­vić i tu go­to­vo naj­bo­lja, ba­rem što se ti­če žen­ske kon­ku­ren­ci­je. Na­ime, Sandra je pet pu­ta za­re­dom, od 2012. do da­nas, bi­la ukup­na po­bjed­ni­ca dis­ci­pli­ne di­ska. Pet po­bje­da ima i Va­le­rie Adams, ali San­dri­na pred­nost je ta što se ona još uvi­jek na­tje­če, za raz­li­ku od No­vo­ze­lan­đan­ke ko­ja ove se­zo­ne ni­je bi­la na za­le­ti­štu. Po če­ti­ri po­bje­de u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji ima­ju Bar­bo­ra Špo­ta­ko­va (kop­lje), Dawn Har­per (100 m pre­po­ne), Ka­li­se Spen­cer (400 m pre­po­ne), Cheyna (3000 m za­pre­ke) i Chris­ti­na Ibar­gu­en (tro­skok). Pet po­bje­da u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji ima sa­mo ame­rič­ki tro­sko­kaš Chris­ti­an Taylor. On je baš kao i Sandra pet pu­ta za­re­dom po­bje­đi­vao. Nas­ta­vio je s po­bje­da­ma i ove se­zo­ne pa je ta­ko, pri­mje­ri­ce, u Eu­ge­neu sko­čio 18,11 me­ta­ra što je no­vi re­kord mi­tin­ga Di­ja­man­te li­ge. Kad sa­mo već kod re­kor­da mi­tin­ga Di­ja­mant­ne li­ge, i Sandra je vlas­ni­ca ono­ga u ba­ca­nju di­ska – 70,88 me­ta­ra u Šan­ga­ju proš­le go­di­ne. Sandra obič­no sva­ke go­di­ne ima ne­ke skri­ve­ne mo­ti­ve pa joj je si­gur­no je­dan od njih dos­ti­ći sjaj­nog fran­cu­skog mot­ka­ša Re­na­uda La­vil­le­ni­ea ko­ji je se­dam pu­ta bio po­bjed­nik svo­je dis­ci­pli­ne. U pri­je­vo­du, Re­na­ud je bio po­bjed­nik u svih se­dam odr­ža­nih se­zo­na. Ho­će li us­pje­ti po­bi­je­di­ti i osmi put, os­ta­je nam vi­dje­ti, no na pr­va dva mi­tin­ga ni­je sla­vio. U Šan­ga­ju i Eu­ge­neu po­bje­đi­vao je Ame­ri­ka­nac Sam Ken­dric­ks.

Da se pla­ća u di­ja­man­ti­ma?

Sandra Per­ko­vić ni­je je­di­na hr­vat­ska atle­ti­čar­ka ko­ja je do sa­da bi­la ukup­na po­bjed­ni­ca u svo­joj dis­ci­pli­ni. Dvi­je ukup­ne po­bje­de ima Blan­ka Vla­šić u vi­su. Ona je sla­vi­la 2010. i 2011. go­di­ne. Mo­žda bi sku­pi­la Blan­ka još ko­ju po­bje­du vi­še da joj se ni­je do­go­di­la oz­lje­da zbog ko­je je u po­s­ljed­njih šest go­di­na osvo­ji­la tek dvi­je ve­li­ke me­da­lje – sre­bro na Svjet­skom pr­vens­tvu u Pe­kin­gu (2015.) i bron­cu na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju (2016.). S ukup­no se­dam po­bje­da Hr-

vat­ska je na osmom mjes­tu po us­pješ­nos­ti ze­ma­lja u Di­ja­mant­noj li­gi. Iza nas su os­ta­le ve­li­ke atlet­ske ve­le­si­le, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Ru­si­ja, Polj­ska, Ku­ba, Aus­tra­li­ja, Bra­zil... Na pr­vom mjes­tu je Ame­ri­ka s 54 ukup­ne po­bje­de po dis­ci­pli­ni. Sandra je u Di­ja­mant­noj li­gi de­bi­ti­ra­la 2010. go­di­ne ka­da je po­bi­je­di­la na dva mi­tin­ga, u New Yor­ku hi­cem 61,96 me­ta­ra te u Bruxel­le­su sa 66,93 me­ta­ra, a to je ta­da bio no­vi hr­vat­ski re­kord. U tri se­zo­ne ima­la je po šest po­bje­da i je­dan po­raz, a 2013. i 2016. go­di­ne ima­la je svih se­dam po­bje­da. Od 2012. do da­nas iz­gu­bi­la je sa­mo tri­put – 2012. u Pa­ri­zu od De­ni Sa­mu­els, 2014. u Gla­sgowu od Gie Smal­lwo­od te 2015. u La­usan­nei od Pe­rez. Sandra je u ka­ri­je­ri od po­bje­da u Di­ja­mant­noj li­gi za sa­da za­ra­di­la 590.000 do­la­ra – 250.000 za pet ukup­nih po­bje­da te 340.000 za 34 po­bje­de. Na­rav­no, ni­je to sva za­ra­da, ali zor­no po­ka­zu­je da su atle­ti­ča­ri pu­no sla­bi­je pla­će­ni od, pri­mje­ri­ce, mno­gih dru­gih spor­ta­ša. No, ka­da si po­seb­na zvi­jez­da po­put Usa­ina Bol­ta (atle­ti­ka), on­da mo­žeš u ka­ri­je­ri za­ra­di­ti oko 100 mi­li­ju­na eura, ali ve­ći dio od pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra s rob­nim mar­ka­ma ili kao Mi­ca­hel Phel­ps 50 mi­li­ju­na eura.

U tri se­zo­ne Sandra je ima­la po šest po­bje­da i je­dan po­raz. Ove se­zo­ne ni­je iz­gu­bi­la Usa­in Bolt, naj­ve­ći sprin­ter da­naš­nji­ce, za­ra­đu­je oko 29 mil. do­la­ra go­diš­nje

Sandra je smr­ša­vje­la, ali i da­lje je ne­po­bje­di­va u ba­ca­nju di­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.