Ška­ro: Za­ra­de da­naš­njih spor­ta­ša dik­ti­ra te­le­vi­zi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Sport je pos­tao gos­po­dar­ska gra­na i kao ta­kav na tr­ži­štu je na ko­jem su naj­bit­ni­ji poj­mo­vi po­nu­da i po­traž­nja, is­ti­če Da­mir Ška­ro U mje­ri u ko­joj je da­naš­nji svi­jet sat­kan od su­prot­nos­ti i ne­prav­di, u is­tim raz­mje­ri­ma to je slu­čaj i s mo­der­nim spor­tom. Pri­mje­ri­ce, ne­vje­ro­jat­no zvu­či da pro­sječ­ni no­go­me­taš ovak­va blje­du­nja­vog Di­na­ma, ko­ji ne mo­že ni pre­zi­mi­ti u Eu­ro­pi, za­ra­đu­je vi­še od vi­šes­tru­kih svjet­skih ves­lač­kih pr­va­ka i ak­tu­al­nih olim­pij­skih po­bjed­ni­ka bra­će Sin­ko­vić. No, na­ža­lost, ži­vi­mo u ne­rav­no­prav­nom svi­je­tu či­ja nam lo­gi­ka “za­bra­nju­je” da se ču­di­mo to­me što re­alo­vac Lu­ka Mo­drić u dva mje­se­ca za­ra­di vi­še ne­go što će dvos­tru­ka olim­pij­ska po­bjed­ni­ca Sandra Per­ko­vić za­ra­di­ti u ci­je­loj svo­joj ka­ri­je­ri. A si­gur­ni smo da Mo­drić, ko­li­ko god po­što­va­li nje­go­vo lop­tač­ko ve­le­maj­stor­stvo, u svo­jem spor­tu ne pred­stav­lja ni pri­bliž­no ono što Sandra pred­stav­lja u ba­ca­nju di­ska. Što­vi­še, pri­bo­ja­va­mo se da Mo­drić svo­ju do­mo­vi­nu ni­kad ne­će odves­ti do me­da­lja­škog pos­to­lja, dok je Sandra to već či­ni­la i či­nit će još pu­no go­di­na.

Mo­že­mo ža­li­ti i Sin­ko­vi­će

No, u toj pri­či, is­ti­če Želj­ko Jer­kov, pred­sjed­nik Klu­ba olim­pi­ja­ca, tre­ba zna­ti i ovo: – Ni­šta ne smi­je­mo gle­da­ti li­ne­ar­no. Mi sa­mo mo­že­mo ža­li­ti San­dru i Sin­ko­vi­će što ih nji­ho­va dr­ža­va još ja­če ne po­du­pi­re, jer u ni­sko­bu­džet­nim spor­to­vi­ma to pos­ta­je pre­sud­no, ali ne smi­je­mo bi­ti oš­tri pre­ma no­go­me­ta­šu po­put Mo­dri­ća ko­ji igra u naj­bo­lje ure­đe­nom sport­skom sus­ta­vu na svi­je­tu kao što je Ue­fa i u naj­bo­ljem klu­bu na svi­je­tu. Ne za­bo­ra­vi­mo ni to ko­li­ko ga lju­di na svi­je­tu gle­da dva­put tjed­no i ka­ko mu je ka­da pro­la­zi kroz kri­zu, ka­da za­si­gur­no ni­je lako bi­ti Lu­ka Mo­drić. Uos­ta­lom, za­pi­taj­mo se i to ko­li­ko će se dje­ča­ka po­če­ti ba­vi­ti spor­tom zbog Mo­dri­ća, a ko­li­ko će dje­voj­či­ca po­že­lje­ti bi­ti spor­ta­ši­ca­ma zbog San­dre. Tak­vi re­ali­te­ti po­t­vr­dit će nam da “ni med cve­tjem ni pra­vi­ce”, npr. naj­po­pu­lar­ni­ji svjet­ski no­go­me­taš Chris­ti­ano Ro­nal­do ni­šta bo­lje ne ra­di svoj po­sao ne­go što to či­ni dvos­tru­ki olim­pij­ski i sed­me­ros­tru­ki svjet­ski pr­vak u džu­du Ted­dy Ri­ner, no nji­ho­ve su za­ra­de ne­us­po­re­di­ve. No, is­ti taj Ri­ner za­pra­vo je pra­vi bo­ga­taš pre­ma olim­pij­skom po­bjed­ni­ku u hr­va­nju Da­vo­ru Šte­fa­ne­ku, jer ovaj ima taj peh da ži­vi u Sr­bi­ji ko­ja sa se­dam mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka ne­ma tak­vo tr­ži­šte sport­ske sla­ve kak­vo ima Fran­cu­ska sa 67 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka. Dak­le, ako ste ro­di­telj i ako vam je, iz­nad sve­ga, sta­lo do nov­ca, on­da je naj­važ­ni­ji iz­bor spor­ta pri če­mu je no­go­met, u Eu­ro­pi, iz­van kon­ku­ren­ci­je. No, za one ko­ji us­pi­ju, vr­lo su do­ho­dov­ni još i ko­šar­ka (po­se­bi­ce NBA li­ga) i te­nis, a eg­zis­ten­ci­ja se mo­že osi­gu­ra­ti i ru­ko­me­tom, od­boj­kom i va­ter­po­lom, ali sa­mo ako pred­stav­lja­te svjet­sku kla­su. Ako ste pak tek so­li­dan va­ter­po­list, on­da vam je pu­no bo­lje da igra­te no­go­met tre­ćoj nje­mač­koj li­gi.

Is­pa­šta­ju ma­li spor­to­vi

U tak­vim okol­nos­ti­ma mo­der­nog spor­ta naj­vi­še is­pa­šta­ju spor­ta­ši iz ta­ko­zva­nih ma­lih spor­to­va iz si­ro­maš­nih ze­ma­lja. Jer, ne­kak­vi tek­von­da­ši, bok­sa­či ili hr­va­či iz ze­ma­lja kao što su Azer­baj­džan ili Ka­zah­s­tan, ako pred­stav­lja­ju svjet­ski vrh, na­mi­re se u vlas­ti­toj dr­ža­vi ko­ja ih na­gra­đu­je sta­no­vi­ma, auto­mo­bi­li­ma, sport­skim mi­ro­vi­na­ma, no pu­no je ze­ma­lja u ko­ji­ma to ni­je slu­čaj. U spor­tu da­naš­nji­ce ama­te­ri­zam pos­to­ji sa­mo kao ter­min za pri­ma­nja spor­ta­ša ko­ja ni­su suk­lad­na ulo­že­nom tru­du i is­ka­za­nom maj­stor­stvu. A to je pro­ble­ma­ti­ka ko­jom se ba­vio i biv­ši olim­pi­jac Da­mir Ška­ro, ko­autor dvi­je knji­ge na te­mu eko­no­mi­ke spor­ta, a to su “Me­nadž­ment Olim­pij­skih iga­ra” i “Ka­pi­tal i sport”. – Sport je pos­tao gos­po­dar­ska gra­na i na tr­ži­štu je kao i sve dru­ge dje­lat­nos­ti. A na tr­ži­štu su naj­bit­ni­ji poj­mo­vi po­nu­da i po­traž­nja pa se u tom kon­tek­s­tu sve vr­ti oko te­le­vi­zi­je. Spor­to­vi ko­ji su po­pu­lar­ni­ji i te­le­vi­zič­ni­ji, oni pro­fi­ti­ra­ju. Na­ža­lost, in­te­res te­le­vi­zi­je ni­kad ni­je bio ni­ti će bi­ti pro­por­ci­ona­lan te­ži­ni spor­ta, pa ta­ko ni ci­je­na spor­ta­ša ni­je adek­vat­na ulo­že­nom, ne­go sve dik­ti­ra te­le­vi­zij­ski mar­ke­ting.

Te­le­vi­zič­ni­ji spor­to­vi pro­fi­ti­ra­ju, a in­te­res te­le­vi­zi­je ne­ma ve­ze s te­ži­nom spor­ta

Lu­ka Mo­drić u Re­alu u dva mje­se­ca za­ra­di vi­še ne­go što će Sandra Per­ko­vić u ka­ri­je­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.