Fran­kov zad­nji vlak za ino­zem­s­tvo

U če­t­vr­tak će pros­la­vi­ti 26. ro­đen­dan, Ri­je­ci je do­nio i vi­še ne­go što se oče­ki­va­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić ZA­GREB

Pa­ra­lel­no s pre­go­vo­ri­ma po­nu­đa­ča, na Ru­je­vi­ci tra­ju pred­stav­lja­nja – ju­čer je dres odje­nuo Pun­čec, a ugo­vor pot­pi­sao Bra­zi­lac He­ber

Dru­gu go­di­nu za­re­dom HNL iz­gled­no os­ta­je bez naj­ve­će zvi­jez­de, naj­bo­ljeg igra­ča. Proš­log je lje­ta Marko Pja­ca u top-tran­sfe­ru kao 21-go­diš­njak za­vr­šio u Ju­ven­tu­su, a Di­na­mov po­sao de­set­lje­ća od 23 mi­li­ju­na eura du­go će os­ta­ti re­kord na­še li­ge. Ovog je lje­ta u is­tom smje­ru kre­nu­la pri­ča Fran­ka An­dri­ja­še­vi­ća, sa­mo s ma­njim iz­no­si­ma iako je Di­na­mo opet za­in­te­re­si­ra­na stra­na s ob­zi­rom na to da će s Ri­je­kom di­je­li­ti tran­sfer. Ta­kav je bio do­go­vor kad je Andrijašević prak­tič­ki bez od­šte­te do­la­zio na Ru­je­vi­cu na ko­joj je nje­go­va ne­upit­na kva­li­te­ta ko­nač­no do­bi­la pri­li­ku za­sja­ti.

Ju­ri­čić i Man­ce kao Sin­ko­vi­ći

In­te­res Stan­dar­da iz Li­egea, 119 go­di­na sta­rog klu­ba ko­ji je de­set pu­ta bio pr­vak Bel­gi­je, po­ja­vio se u si­ječ­nju, a po­tak­nuo je i dru­ge, po­put Gen­ta, da se uklju­če u igru. – Mo­gao sam oti­ći u zi­mu, ali osvo­ji­ti nas­lov pr­va­ka s Ri­je­kom bi­la mi je ve­li­ka že­lja. Da ni­je bi­lo ta­ko, pi­tao bih se je­sam li mo­gao os­ta­ti i po­mo­ći eki­pi u osva­ja­nju. Pre­sre­tan sam što sam ta­ko od­lu­čio – go­vo­rio je na­kon osva­ja­nja nas­lo­va Andrijašević ko­ji će u če­t­vr­tak pros­la­vi­ti 26. ro­đen­dan i do ta­da bi već tre­ba­li bi­ti za­klju­če­ni pre­go­vo­ri klu­bo­va uklju­če­nih u tran­sfer. U toj do­bi od­la­zak u ino­zem­s­tvo za­pra­vo je po­s­ljed­nji vlak i lo­gi­čan iz­bor. Ako se sad ne ukr­ca, vje­ro­jat­no ni ne­će. A zas­lu­žio je da ode i us­pi­je. Igra­ma, go­lo­vi­ma, po­na­ša­njem. Obi­lje­žio je pr­vens­tvo, ušao u uži krug re­pre­zen­ta­ti­va­ca, a Ri­je­ku i se­zo­nu 2016./2017. jed­nog će da­na mo­žda pam­ti­ti kao naj­ljep­ši dio ka­ri­je­re. Os­tva­ru­ju se ta­ko i na­ga­đa­nja da će Franko pr­vi na­pus­ti­ti Ru­je­vi­cu ko­ja je elan i agil­nost iz šam­pi­on­ske se­zo­ne pre­ni­je­la i na pri­je­laz­ni rok. Sva­kog da­na ne­što se do­ga­đa, ju­čer je pred­stav­ljen bra­nič Ro­ber­to Pun­čec ko­ji je pro­šao ne­kad zna­me­ni­tu Var­tek­so­vu ško­lu, da bi 2011. s ne­pu­nih 20 go­di­na ot­plo­vio u ino­zem­s­tvo i pro­šao Mac­ca­bi Tel Aviv i nje­mač­kog dru­go­li­ga­ša Uni­on Ber­lin. Za­nim­lji­vo je ka­ko Ri­je­ča­ni po Eu­ro­pi pro­na­la­ze te go­to­vo za­gub­lje­ne igra­če ko­ji se on­da kod Ke­ka pre­tva­ra­ju u ključ­ne po­lu­ge u osva­ja­nju tro­fe­ja, po­put Žu­pa­ri­ća ko­ji je za­bio i gol u fi­na­lu Ku­pa. Na­rav­no, ne­kad se i ne­mi­nov­no pro­ma­ši, ali u pro­sje­ku Ju­ri­čić i Man­ce, dvo­jac sport­skih di­rek­to­ra, “ves­la­ju” tr­ži­štem kao Sin­ko­vi­ći. Pot­pis na ugo­vor ju­čer je sta­vio i Sla­ve­nov Bra­zi­lac He­ber, vri­jed­no po­ja­ča­nje u ofen­zi­vi na­kon od­la­ska Be­zja­ka. Tre­ner Kek vje­ro­jat­no je­dva če­ka da sav taj mer­ca­to-cir­kus za­vr­ši, a na­vi­ja­či da se­zo­na poč­ne. Pr­vog da­na pro­da­je go­diš­njih ulaz­ni­ca sta­ja­lo se u re­du i otiš­lo je oko 500 pri­mje­ra­ka. Za oče­ki­va­ti je da će lanj­ska broj­ka od 3600 pret­plat­ni­ka do star­ta pr­vens­tva bi­ti i pre­ma­še­na, što je je­dan od raz­lo­ga za­što se s Ru­je­vi­ce ne bje­ži, već od­la­zi sa ža­lom. U se­zo­ni sno­va u ko­joj se čes­to tra­ži­la ulaz­ni­ca vi­še Ri­je­ka je od pro­da­je ulaz­ni­ca po­kri­va­la tro­ško­ve or­ga­ni­za­ci­je. A sad će još po­ras­ti ka­pa­ci­tet sta­di­ona ko­jem je u pe­tak sti­gla li­je­pa čes­tit­ka iz Ue­fe – do­bio je ze­le­no svje­tlo za sve fa­ze Li­ge pr­va­ka!

Pot­pis u Kranj­skoj Go­ri?

Si­tu­aci­ja s Ke­ko­vim ugo­vo­rom na­pe­to se pra­ti i u Slo­ve­ni­ji, ali je čis­ta i no­vi tro­go­diš­nji s op­ci­jom pro­du­lje­nja tre­bao bi bi­ti pot­pi­san slje­de­ćeg tjed­na u Kranj­skoj Go­ri. An­dri­ja­še­vi­ćev tran­sfer ne bi tre­bao bi­ti po­s­ljed­nji od­laz­ni, no ne bi ih tre­ba­lo bi­ti ni pre­vi­še. Tko zna, mo­žda Ri­je­ča­ni pro­gla­se mo­ra­to­rij na dalj­nje tran­sfe­re kad poč­nu kva­li­fi­ka­ci­je za LP, jer pro­da­va­ti se mo­že i u zad­njem tjed­nu ko­lo­vo­za. A ne tre­ba ni pod­cje­nji­va­ti mo­guć­nost da se za ži­vot za­ra­di i pla­sma­nom u sku­pi­nu.

Ru­je­vi­ca je do­bi­la ze­le­no svje­tlo za sve fa­ze Li­ge pr­va­ka, čak i sku­pi­nu ako se do nje pro­bi­je Već pr­vog da­na pro­da­je go­diš­njih ulaz­ni­ca otiš­lo ih je 500, mo­gao bi pas­ti i lanj­ski re­kord od 3600 Mo­gao sam oti­ći još u zi­mu, ali osvo­ji­ti nas­lov pr­va­ka s Ri­je­kom bi­la mi je ve­li­ka že­lja. Sre­tan sam što sam ta­ko od­lu­čio FRANKO ANDRIJAŠEVIĆ na­kon osva­ja­nja nas­lo­va pr­va­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.