Fi­na­le za Mar­ti­na u Poz­na­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Olim­pij­ski vi­ce­pr­vak u sam­cu Vu­ko­va­rac Da­mir Mar­tin (28) pla­si­rao se u fi­na­le dru­ge re­ga­te ves­lač­kog Svjet­skog ku­pa u Poz­na­nu. On je u po­lu­fi­na­lu za­uzeo drugo mjes­to u svo­joj sku­pi­ni, iza No­vo­ze­lan­đa­ni­na Ro­ber­ta Man­so­na. U fi­na­le ko­je je na ras­po­re­du da­nas u 13.18 sa­ti, osim njih dvo­ji­ce, ušao je i Bri­ta­nac Tho­mas Bar­ras ko­ji je osvo­jio tre­će mjes­to. Na pr­voj re­ga­ti Svjet­skog ku­pa 7. svib­nja u Be­ogra­du Da­mir Mar­tin osvo­jio je drugo mjes­to, a po­tom je na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Ra­či­ca­ma 28. svib­nja bio sre­br­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.