Ni­sam do­šao u HNS da bih pri­je­tio Ča­či­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić

Pra­tim Bor­nu Ba­ri­ši­ća i Bor­nu So­su. U nji­ma vi­dim vr­lo do­bra rje­še­nja za li­je­vog bra­ni­ča. To je po­ten­ci­jal, na nji­ma je da se na­met­nu to­mis­lav.da­so­vić@ve­cer­nji.net U du­hu do­bre tra­di­ci­je da biv­ši igra­či Ju­ven­tu­sa ra­do hr­le u tre­ner­ske vo­de, i Robert Jar­ni (48) opet je u sed­lu, kao no­vi iz­bor­nik mla­de re­pre­zen­ta­ci­je do 19 go­di­na. Pod­sje­ti­mo, Jar­ni je bio član Ju­ven­tu­sa u se­zo­ni 1995./1996., za­jed­no s da­naš­njim tre­ne­rom Ro­me Pa­ulom So­usom, tre­ne­rom Chel­se­aja An­to­ni­jem Con­te­om, Fer­ra­rom, Vi­al­li­jem... Jes­te li vi on­da ta­li­jan­ska tre­ner­ska ško­la?, pi­ta­mo no­vog iz­bor­ni­ka, slav­nog va­tre­nog Jar­ni­ja. – Ne, ni­sam taj tip tre­ne­ra, ja sam vi­še hr­vat­ska tre­ner­ska ško­la u ko­joj je na­gla­sak na kre­ativ­nos­ti i mak­si­mal­noj slo­bo­di iz­ra­ža­va­nja, ali i na slo­bo­di u igri u po­s­ljed­njih 30 me­ta­ra, uz na­rav­no iz­vr­ša­va­nje i svih obram­be­nih obve­za. Ta­li­jan­ski stil no­go­me­ta za na­še je igra­če te­žak, is­crp­lju­ju­ći i ne od­go­va­ra na­šem men­ta­li­te­tu – ka­že Jar­ni. Po­s­ljed­nji tre­ner­ski an­ga­žman imao je la­ni u ma­đar­skom Pu­ska­su, pri­je to­ga ra­dio je u Pec­su i Sa­ra­je­vu, u ko­je­mu je 2014. do­bio ot­kaz na­kon sa­mo de­vet utak­mi­ca. U Hr­vat­skoj li­gi vo­dio je ukup­no 27 utak­mi­ca na klu­pi Haj­du­ka i Is­tre 1961. Ne skri­va da je po­sao u HNS-u sti­gao na pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja i biv­šeg su­igra­ča Da­vo­ra Šu­ke­ra. – Ugo­vor će bi­ti go­di­nu za go­di­nu, a ja se od­mah ba­cam na po­sao. Po­či­njem raz­go­va­ra­ti s klu­bo­vi­ma i pri­kup­lja­ti in­for­ma­ci­je o igra­či­ma. Mo­ram u krat­ko­me ro­ku do­bi­ti cje­lo­vi­tu sli­ku ka­dra s ob­zi­rom na to da već slje­de­ćeg mje­se­ca pu­tu­je­mo na me­đu­na­rod­ni tur­nir u Ja­pan (9. do 19. sr­p­nja) – is­ti­če Jar­ni, ko­ji će pre­uze­ti ge­ne­ra­ci­ju no­go­me­ta­ša ro­đe­nu 2000. To su mom­ci ko­ji su pro­tek­log svib­nja pred­stav­lja­li Hr­vat­sku na EP-u do 17 go­di­na, me­đu os­ta­lim Ko­tar­ski, Hr­voj, Ma­rin, Čo­li­na iz Di­na­ma, Ra­dić, Vu­ško­vić, Ba­žda­rić, Kre­ko­vić iz Haj­du­ka... – Na je­sen tu se­lek­ci­ju če­ka pr­vi krug kva­li­fi­ka­ci­ja za EP pro­tiv Dan­ske, Le­to­ni­je i San Ma­ri­na... – Moj tre­ner­ski stil po­dra­zu­mi­je­va pu­no raz­go­vo­ra s igra­či­ma, rad na nji­ho­voj od­luč­nos­ti i sa­mo­po­uz­da­nju, cilj je uvje­ri­ti ih da ni­šta s čim se su­oča­va­ju ni­je ba­uk. Otvo­ren sam i vo­lim pos­lu­ša­ti, a mo­je je ges­lo da svat­ko mo­že us­pje­ti sa­mo ako je svo­me ci­lju ja­ko po­sve­ćen i ako to ja­ko že­li – nas­tav­lja Jar­ni. Je li jed­no­ga da­na am­bi­ci­ja, po­put biv­ših va­tre­nih Bi­li­ća, Štim­ca i Ko­va­ča, pre­uze­ti A vr­stu? – Ne do­la­zi u ob­zir! Pa Hr­vat­ska ima iz­bor­ni­ka, for­mi­ra­nu i uigra­nu re­pre­zen­ta­ci­ju s ko­jom Čačić ra­di od­lič­ne stva­ri. Uvje­ren sam da će­mo s pr­vog mjes­ta u sku­pi­ni ići na SP u Ru­si­ju – do­da­je Jar­ni. A po­raz na Is­lan­du? – On nas je si­gur­no uz­dr­mao, ali ne i po­re­me­tio. Znam do­bro što zna­či igra­ti kva­li­fi­ka­cij­sku utak­mi­cu u lip­nju, oso­bi­to pro­tiv su­par­ni­ka ko­ji ni­ka­da ne odus­ta­je. Ma, ap­so­lut­no sam uvje­ren da će­mo bi­ti pr­vi u sku­pi­ni bez pro­ble­ma – tvr­di Jar­ni. Već 20 go­di­na tra­ži­mo no­vog Jar­ni­ja u re­pre­zen­ta­ci­ji, ka­ko ri­je­ši­ti pro­blem li­je­vog bra­ni­ča? – Ja ga u ovom tre­nut­ku i ne vi­dim. Na­ime, pra­tim Bor­nu Ba­ri­ši­ća i Bor­nu So­su. U nji­ma vi­dim vr­lo do­bra rje­še­nja za tu po­zi­ci­ju. Obo­ji­ca su vr­lo in­te­re­sant­ni igra­či, ima­ju ta­lent, moć i mla­dost i sa­da je sve na nji­ma, da se do­ka­žu – ka­že Jar­ni. A Pi­va­rić? – Žao mi je što u po­s­ljed­nje vri­je­me ne igra na vi­so­koj ra­zi­ni. Ne­ću re­ći da je na za­la­sku, ali či­ni mi se da je vri­je­me da se okre­ne­mo mla­đi­ma – za­klju­čio je Jar­ni.

Vi­še sam hr­vat­ska tre­ner­ska ško­la ne­go ta­li­jan­ska. Do­pu­štam kre­ativ­nost u na­pa­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.