Eli­tan, skup, po­ma­lo opa­san i sve po­pu­lar­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

– Bi­cik­li­ja­de zna­če pu­no, sve je vi­še re­kre­ativ­nih bi­cik­lis­ta u Hr­vat­skoj i taj se trend sa za­pad­nih ze­ma­lja po­la­ko, ali si­gur­no ši­ri – ka­že Za­dro sport@ve­cer­nji.net To­ur of Cro­atia, naj­ve­ći bi­cik­lis­tič­ki do­ga­đaj se­zo­ne u Li­je­poj Na­šoj, mo­žda je za­vr­šio, ali na­kon ne­ko­li­ci­ne pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji su vo­zi­li na­šim ces­ta­ma, vri­je­me je i da ama­te­ri svo­je bi­cik­le iz­vu­ku iz ga­ra­ža jer po­či­nju – bi­cik­li­ja­de. I iz­vuk­li su ih. – Bi­cik­li­ja­de zna­če pu­no, sve je vi­še re­kre­ativ­nih bi­cik­lis­ta u Hr­vat­skoj i taj se trend sa za­pad­nih ze­ma­lja po­la­ko, ali si­gur­no ši­ri i kao zdrav na­čin ži­vo­ta i kao sred­stvo od­la­ska na po­sao i slič­no. Ima dos­ta tih re­kre­ativ­nih pri­red­bi, ali tre­ba ra­di­ti na spa­ja­nju Sa­ve­za i ovog re­kre­ativ­nog di­je­la – ka­že pred­sjed­nik Hr­vat­skog bi­cik­lis­tič­kog sa­ve­za To­mis­lav Za­dro. Iako je re­kre­ati­va­ca sve vi­še, ma­lo ih že­li u na­tje­ca­telj­ski dio. No, plan za po­bolj­ša­nje sta­nja u bi­cik­liz­mu pos­to­ji, re­kao je Za­dro ko­ji je od sre­di­ne ožuj­ka na če­lu Sa­ve­za. – Ra­di­mo na stra­te­gi­ji bi­cik­liz­ma, os­nov­ne smjer­ni­ce već su na­prav­lje­ne, a plan je an­ga­ži­ra­ti sa­daš­nje vr­hun­ske bi­cik­lis­te me­đu ko­ji­ma su Robert Ki­šer­lov­ski, Kris­ti­jan Đu­ra­sek, Ma­ti­ja Kva­si­na... ko­ji su iz­vr­s­ni pre­zen­te­ri i svo­jim bi pri­mje­rom po­vuk­li os­ta­le mla­de i po­ka­za­li da se i iz na­ših skrom­nih uvje­ta mo­že do­ći do top svjet­ske ra­zi­ne te da se od to­ga mo­že ži­vje­ti. Uz to že­li­mo pro­mi­ca­ti bi­cik­li­zam kroz utr­ke ko­je or­ga­ni­zi­ra­mo, Kup Hr­vat­ske, me­đu­na­rod­ne utr­ke... Ta­da uvi­jek na­pra­vi­mo ne­kak­vu ma­lu utr­ku i za os­nov­ne ško­le i za dje­cu pred­škol­skog uz­ras­ta, ali nas­to­ji­mo ih ani­mi­ra­ti da do­đu i za vri­je­me svih re­kre­ativ­nih utr­ka i bi­cik­li­ja­da. U ve­ći­ni hr­vat­skih gra­do­va i re­gi­ja ni­je ve­lik oda­ziv. No, stva­ri idu na­bo­lje i po­mo­ću ovih ve­li­kih do­ga­đa­ja bi­cik­li­zam pos­ta­je pre­poz­nat­ljiv . Da, mla­dih ne­dos­ta­je, a mno­go je raz­lo­ga za to. Bi­cik­li­zam je na­po­ran i skup sport. – To je po­ma­lo elit­ni, skup sport, ali i po­ma­lo opa­san i ro­di­te­lji čes­to ne da­ju dje­cu u bi­cik­lis­tič­ke klu­bo­ve, po­go­to­vo kad je ri­ječ o ces­tov­nom bi­cik­liz­mu; zbog stra­ha od sva­kod­nev­nih tre­nin­ga i bo­rav­ka na ces­ti te zbog uvje­ta u pro­me­tu. Ne­ma spe­ci­fič­nih bi­cik­lis­tič­kih obje­ka­ta, pis­ta i sta­za na ko­ji­ma bi mla­di bi­cik­lis­ti mo­gli tre­ni­ra­ti. Ta in­fras­truk­tu­ra ve­lik je pro­blem u Hr­vat­skoj, a ona bi da­la si­gur­nost i mla­di­ma i ro­di­te­lji­ma, a to je te­melj. Uz to mo­ra­ju pos­to­ja­ti svi pre­du­vje­ti, od opre­me i bi­cik­la ko­ji su sku­pi pa do tre­ne­ra i pu­to­va­nja na na­tje­ca­nja. To zah­ti­je­va ve­lik no­vac, a na­ši klu­bo­vi ni­su to­li­ko ma­te­ri­jal­no osi­gu­ra­ni. Bo­re se s tim, ali i s ka­drov­skim uvje­ti­ma. Pos­to­ji pro­blem pro­fe­si­onal­nog ka­dra pri klu­bo­vi­ma, ali i pro­blem iz­vo­ra iz ko­jih bi ih se mo­glo fi­nan­ci­ra­ti – objaš­nja­va To­mis­lav Za­dro.

Pos­to­ji pro­blem pro­fe­si­onal­nog ka­dra pri klu­bo­vi­ma, ali ne­ma ih tko fi­nan­ci­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.