Pre­dvod­ni­ca mla­dih la­vi­ca, is­pred Ane ne­ma mla­đih

Ma­jo­li: Sva­ka­ko mo­že osvo­ji­ti GS nas­lov, ona ži­vi i ra­di za to

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Wim­ble­don? Ana je la­ni is­pa­la u dru­gom ko­lu pre­pus­tiv­ši tri meč-lop­te pro­tiv A. Radwan­ske, no 2014. na­ni­za­la je pet po­bje­da

Iako ni­je us­pje­la ući u fi­na­le (po­raz od Ru­ski­nje Na­ta­li­je Vih­ljan­ce­ve sa 3:6, 5:7), 19-go­diš­nja Ana Ko­njuh u ni­zo­zem­skom je gra­du Her­to­gen­bos­c­hu do­ka­za­la da ima igru za tra­vu i da od nje slje­de­ćih tje­da­na mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­li­ke stva­ri. Ono što je naj­važ­ni­je, Du­brov­čan­ka ni­je iz­gu­bi­la ko­rak sa svo­jim vrš­nja­ki­nja­ma ko­je sad, u po­ret­ku igra­či­ca do 21 go­di­ne, pre­dvo­di sen­za­ci­onal­na po­bjed­ni­ca Ro­land Gar­ro­sa Le­ton­ka Je­le­na Os­ta­pen­ko.

Mla­de ba­če­ne u žr­vanj

No, Os­ta­pen­ko ima 20 go­di­na, a za Ko­njuh je bit­no da nit­ko mla­đi ne is­ko­či is­pred nje. S bo­do­vi­ma osvo­je­nim u Ni­zo­zem­skoj Ana će do­ći na 28. mjes­to WTA lis­te (+5) i ta­ko iz­jed­na­či­ti svoj naj­bo­lji pla­sman. Od igra­či­ca mla­đih od 21 go­di­ne is­pred nje na lis­ti je sa­mo još Ru­ski­nja Da­ri­ja Ka­sat­ki­na, ali ona ta­ko­đer ima vi­še od 20 go­di­na i sta­ri­ja je od Du­brov­čan­ke. Dak­le, is­pred Ane do vr­ha – nit­ko mla­đi. Od­li­čan uči­nak za igra­či­cu ko­joj je ovo tek če­t­vr­ta pro­fe­si­onal­na se­zo­na. Nas po­seb­no mo­že ra­do­va­ti to da su me­đu se­dam naj­bo­ljih te­ni­sa­či­ca sta­ros­ti do 21 go­di­ne čak dvi- je Hr­va­ti­ce: osim tre­će Ko­njuh, tu je i sed­ma Don­na Ve­kić. – I Ana i Don­na kre­nu­le su ja­ko mla­de. Pri­ti­sak je ve­lik u ovom spor­tu, a one su ba­če­ne mla­de u taj te­ni­ski svi­jet, u žr­vanj, me­đu agen­te i svu tu svi­tu... Obje su kre­nu­le do­bro pa su za­pa­le u jed­nu kri­zu, ali sa­da po­nov­no do­bro igra­ju. Obje ima­ju i no­ve tre­ne­re (Ko­njuh Želj­ka Kra­ja­na, Ve­kić Ni­ko­lu Hor­va­ta – op. a.) i mis­lim da do­bro ra­de, da su na pra­vom pu­tu. Us­pjeh u te­ni­su stvar je tre­nut­ka, za­igra­te do­bro i ren­king od­mah sko­či – ka­že iz­bor­ni­ca hr­vat­ske Fed kup re­pre­zen­ta­ci­je Iva Ma­jo­li. Go­di­na­ma već ta­vo­ri­mo u bu­na­ru zon­ske sku­pi­ne, ali Iva mis­li da je sa­da to­me kraj: – Ima­mo mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju ko­joj mo­žda ne­dos­ta­je ma­lo is­kus­tva, ali bli­zu smo ci­lja – ula­ska u Svjet­sku sku­pi­nu. Cu­re su već po­t­vr­di­le da smo i slje­de­će go­di­ne za­jed­no – ot­kri­la je iz­bor­ni­ca. Ako Os­ta­pen­ko pre­dvo­di svjet­ske, Ko­njuh je na če­lu hr­vat­skih mla­dih la­vi­ca. Ima već je­dan osvo­je­ni WTA tur­nir (Not­tin­g­ham 2015.) i još je­dan fi­na­le (Auc­k­land 2017.), tri go­di­ne za­vr­ša­va­la je u Top 100, već sa 17 go­di­na bi­la je naj­mla­đa u Top 200, la­ni je sti­gla do svog pr­vog če­t­vr­t­fi­na­la na Grand Slam tur­ni­ri­ma... – Ana si­gur­no mo­že do Grand Slam nas­lo­va. Pu­no se to­ga mo­ra pok­lo­pi­ti, ali la­ni je na US Ope­nu bi­la u svo­jem pr­vom če­t­vr­t­fi­na­lu (po­raz od Ka­ro­li­ne Pli­ško­ve – op. a.), ide to. Uvje­re­na sam da Ko­njuh ima po­ten­ci­jal za osva­ja­nje Grand Slam nas­lo­va, ali mo­gla bi to i Ve­kić. One žive i ra­de za to – na­gla­si­la je Iva, za sa­da je­di­na Hr­va­ti­ca s Grand Slam kru­nom, upra­vo je 20 go­di­na od nje­zi­na osva­ja­nja Ro­land Gar­ro­sa. Ana bi slje­de­ći tje­dan tre­ba­la nas­tu­pi­ti na ta­ko­đer trav­na­tom tur­ni­ru na Mal­lor­ci, a pos­li­je do­la­zi Wim­ble­don, kru­na trav­na­te se­zo­ne. La­ni je u All En­gland Clu­bu is­pa­la u dru­gom ko­lu pre­pus­tiv­ši tri meč-lop­te pro­tiv Ag­ni­es­zke Radwan­ske i po­tom oz­li­je­div­ši gle­žanj. No, da joj Wim­ble­don le­ži, do­ka­za­la je 2014. ka­da je iz kva­li­fi­ka­ci­ja s pet po­bje­da doš­la do tre­ćeg ko­la glav­nog tur­ni­ra gdje ju je za­us­ta­vi­la Ca­ro­li­ne Woz­ni­ac­ki.

Am­pli­tu­de su nor­mal­ne

Ima­mo mla­du vr­stu ko­joj mo­žda ne­dos­ta­je is­kus­tva, ali bli­zu smo pro­la­za, is­ti­če iz­bor­ni­ca

Bu­du­ći da je još mla­da igra­či­ca, te re­zul­tat­ske am­pli­tu­de kod Ane su nor­mal­na stvar. No, uza se­be kao pr­vog tre­ne­ra ima is­kus­nog Želj­ka Kra­ja­na ko­ji će je, vje­ru­je­mo, slje­de­ćih mje­se­ci još vi­še sta­bi­li­zi­ra­ti. – Kra­jan je vr­hun­ski tre­ner – rek­la nam je Ana u ne­dav­nom raz­go­vo­ru – do­veo je Sa­fi­nu do bro­ja je­dan i vje­ru­jem da i me­ni mo­že po­mo­ći.

Kra­jan je do­veo Sa­fi­nu do bro­ja je­dan, na­dam se da i me­ni mo­že po­mo­ći, ka­že Ko­njuh

Ana Ko­njuh po­ka­za­la je u Ni­zo­zem­skoj da je tra­va pod­lo­ga ko­ja joj mo­žda i naj­vi­še od­go­va­ra. Ho­će li to za ko­ji tje­dan po­t­vr­di­ti i u Wim­ble­do­nu?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.