Biš­ćan pot­pi­sao za Olim­pi­ju, a ne­ma li­cen­ci­ju ni za na­šu dru­gu li­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ljub­ljan­sku Olim­pi­ju, klub za ko­ji je Biš­ćan pot­pi­sao, uvje­ra­va­ju da će po­treb­nu di­plo­mu do­bi­ti u idu­ćih de­se­tak da­na

Igor Biš­ćan mo­gao bi os­ta­ti bez pos­la u ljub­ljan­skoj Olim­pi­ji i pri­je ne­go što nje­gov no­vi klub odi­gra pr­vu služ­be­nu utak­mi­cu! Pre­ma pi­sa­nju slo­ven­skog Dnev­ni­ka, biv­ši hr­vat­ski no­go­me­taš ne­ma tre­ner­sku li­cen­ci­ju nuž­nu za vo­đe­nje slo­ven­skog pr­vo­li­ga­ša. Biš­ćan po­sje­du­je Ue­fi­nu A-li­cen­ci­ju ko­ja mu omo­gu­ću­je vo­đe­nje klu­ba u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji tek od tre­ćeg ran­ga na­tje­ca­nja na­ni­že u Slo­ve­ni­ji, ali i Hr­vat­skoj, po­t­vr­dio je rav­na­telj No­go­met­ne aka­de­mi­je HNS-a Va­tros­lav Mi­ha­čić. Toč­ni­je, Biš­ćan ni­je imao uvje­te za rad ni u Ru­de­šu, s ko­jim je pro­tek­le se­zo­ne iz­bo­rio po­vi­jes­ni pla­sman u Pr­vu HNL te osvo­jio Kup Za­gre­bač­ko­ga no­go­met­nog sa­ve­za! – Za vo­đe­nje klu­bo­va u pr­voj i dru­goj li­gi te europ­skim ku­po­vi- ma tre­ne­ri mo­ra­ju ste­ći Ue­fi­nu PRO-li­cen­ci­ju. Biš­ćan je pro­šao sve te­orij­ske is­pi­te za tu li­cen­ci­ju, a još mu pre­os­ta­je za­vr­š­ni is­pit. Di­plo­mu mo­že do­bi­ti u ro­ku od de­set da­na – uvje­ra­va Mi­ha­čić Slo­ven­ce. Biš­ćan je po­čet­kom mje­se­ca pot­pi­sao dvo­go­diš­nji ugo­vor s Olim­pi­jom. U klu­bu su se ogla­si­li tek krat­kim od­go­vo­rom ka­ko ra­de sve da Biš­ćan što pri­je do­bi­je po­treb­nu do­zvo­lu i da je “dos­lov­no tik pred di­plo­mom”.

Biš­ća­nu je os­ta­lo da obra­ni di­plom­ski rad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.