Treba li re­for­mu škol­s­tva vo­di­ti no­vi tim?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MARIELA GALIĆ eko­no­mis­ti­ca

Sva­ka­ko, sa­mo da to nije eki­pa ve­za­na za Želj­ku Mar­kić jer to nije do­bro ni za dje­cu ni za nas.

SLOBODAN MIROSAVLJEVIĆ ugos­ti­telj

Ne­ka je vo­de ne­ki pa­met­ni lju­di, a ne da se po­li­ti­ka njo­me bak­će, ona se mo­ra iz­mak­nu­ti.

MIOMIR MILJATOVIĆ ne­za­pos­le­ni

Po­tre­ban je no­vi tim. Na­tje­ca­nje po­li­tič­kih op­ci­ja uvi­jek se pre­la­ma­lo na obra­zo­va­nju.

RUŽICA ARAMBAŠIĆ tr­gov­ki­nja

Nije mi jas­no ni ka­ko bi je vo­di­li jed­ni ni ka­ko bi dru­gi, ni­šta kon­kret­no ni­smo ču­li. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.