2002. GO­DI­NE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Europ­ski sud za ljud­ska pra­va od­ba­cio je zah­tjev gru­pe Srba iz Hr­vat­ske za is­pla­tu mirovina. Ri­ječ je o po­je­di­nač­nim slu­ča­je­vi­ma, na­kon čega su mi­ro­vi­ne tra­ži­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.