Na­kon SAD-a naj­ve­ći je ku­pac hr­vat­skog oruž­ja Sa­udij­ska Ara­bi­ja

Izvoz na­oru­ža­nja u 2016. eks­plo­di­rao: 60 pos­to ve­ći ne­go go­di­nu pri­je!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - +70% +1295%

Davor Ivan­ko­vić Hr­vat­ska služ­be­no ne­ma saz­na­nja da bi dio oruž­ja iz S. Ara­bi­je za­vr­ša­vao u Si­ri­ji. Osim to­ga, S. Ara­bi­ja obve­za­la se kao kraj­nji ko­ris­nik Hr­vat­ska već tra­di­ci­onal­no naj­vi­še oruž­ja izvozi u SAD, no u 2016., od­mah iza SAD-a, u ko­ji je iz­ve­ze­no oruž­ja u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od 110 mi­li­ju­na eura, po­ja­vi­la se još jed­na ve­li­ka uvoz­ni­ca hr­vat­skog oruž­ja. Dr­ža­va u ko­ju je Hr­vat­ska la­ni iz­vez­la na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me za čak 78,5 mi­li­ju­na eura je Sa­udij­ska Ara­bi­ja. To je iz­ne­na­đe­nje s ob­zi­rom na to da jed­na od naj­bo­ga­ti­jih ze­ma­lja na svi­je­tu obič­no uvo­zi so­fis­ti­ci­ra­no i sku­po na­oru­ža­nje, u pra­vi­lu od SAD-a i os­ta­lih ja­kih za­pad­nih ze­ma­lja. Što je od oruž­ja Hr­vat­ska iz­vez­la u sa­udij­sku kra­lje­vi­nu, ipak os­ta­je taj­na.

Taj­na sko­ka

Pre­ma ko­nač­nim po­da­ci­ma ko­je je ovih da­na obja­vi­lo Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, hrvatski izvoz na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me u 2016. je eks­plo­di­rao – u od­no­su na pret­hod­nu 2015. porastao je za vi­še od 60%! Prem­da su u ve­lja­či ove go­di­ne pr­ve, nes­luž­be­ne pro­cje­ne naj­av­lji­va­le da je iz Hr­vat­ske iz­ve­ze­no tih pro­izvo­da u vri­jed­nos­ti 1,5 mi­li­jar­di ku­na, re­zul­tat je još

bo­lji – iz­ve­ze­no je voj­nih ro­ba i us­lu­ga za 1,7 mi­li­jar­di ku­na, dak­le oko 226 mi­li­ju­na eura. Ko­li­ko je pro­tek­lih godina sko­ko­vit rast iz­vo­za oruž­ja, vi­di se iz us­po­red­be po­da­ta­ka iz pro­tek­le tri go­di­ne. Hr­vat­ska je u 2014. iz­vez­la oruž­ja za 75 mi­li­ju­na eura, 2015. za 136, što je bio po­rast od 37%, a proš­le 2016. za 226 mi­li­ju­na eura. No, što je izvoz oruž­ja ve­ći, to su de­ta­lji taj­no­vi­ti­ji. U služ­be­nim po­da­ci­ma iz go­di­ne u go­di­nu sve je ma­nje de­ta­lja, što na­vod­no od dr­ža­ve tra­že i do­ma­ći pro­izvo­đa­či oruž­ja. Poz­na­to je ipak da u struk­tu­ri hr­vat­skog iz­vo­za oruž­ja i da­lje naj­ve­ći udjel či­ne pro­izvo­di kar­lo­vač­kog HS Pro­duk­ta, dak­le pi­što­lji XD i XDM nas­ta­li na te­me­lju pi­što­lja HS 2000 ko­ji je već de­se­tak godina je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih pi­što­lja u SAD-u. Di­rek­tor HS Pro­duk­ta Želj­ko Pav­lin po­t­vr­đu­je no­vi re­kord, u SAD-u je pro­da­no vi­še od po­la mi­li­ju­na raz­nih ina­či­ca nji­ho­vih pi­što­lja. U SAD pla­si­ra­ju 90% svo­je pro­izvod­nje, u ne­kim go­di­na­ma i do 95%, ali pi­štolj prodaju i u 30-ak dru­gih ze­ma­lja, od to­ga u Tu­ni­su značajnije ko­li­či­ne u vri­jed­nos­ti od 7 mi­li­ju­na eura. Na tr­ži­šte je pla­si­ra­na i ju­riš­na pu­ška VHS-2, no u ma­njim ko­li­či­na­ma ne­go pret­hod­ne dvije go­di­ne, ka­da je u ru­ka­ma irač­kih i kur­d­skih sna­ga za­vr­ši­lo na ti­su­će tih po­pu­lar­nih pu­ša­ka. Dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je po­t­vr­đu­ju da je iz Hr­vat­ske u svijet u 2016. otiš­lo oko 600.000 ko­ma­da raz­nog pje­šač­kog na­oru­ža­nja, a osim pu­ša­ka i pi­što­lja, iz­vo­zi­li smo i ba­ca­če gra­na­ta, snaj­pe­re, vi­še­ci­jev­ne ra­ket­ne ba­ca­če s pri­pa­da­ju­ćim ra­ke­ta­ma, os­ta­le lan­se­re ra­ke­ta, raz­no stre­lji­vo i gra­na­te, ka­ci­ge, opre­mu i stro­je­ve za raz­mi­ni­ra­nje, us­lu­ge re­mon­ta i mo­der­ni­za­ci­je bro­do­va i mor­na­rič­kih sus­ta­va. No, zna­mo li da je HS Pro­dukt la­ni iz­ve­zao oruž­ja u vri­jed­nos­ti oko 120 mi­li­ju­na eura (u SAD za oko 110 mi­li­ju­na eura), a da će već uobi­ča­je­ni re­mont ame­rič­kog za­po­vjed­nog bro­da 6. flo­te “USS Mo­unt Whit­ney”, u iz­no­su od 20 do 30 mi­li­ju­na US do­la­ra, bi­ti obra­ču­nat u sta­tis­ti­ci za 2017., pos­tav­lja se pi­ta­nje, gdje je taj­na to­li­kog sko­ka hr­vat­skog voj­nog iz­vo­za u 2016.?

Da­li jam­s­tvo

U mje­ro­dav­nom Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, na upit Večernjeg lista za struk­tu­ri­ra­nim po­da­ci­ma, od­go­va­ra­ju da su “odre­đe­ni de­talj­ni­ji po­da­ci po sku­pi­na­ma pro­izvo­da oz­na­če­ni stup­njem po­vjer­lji­vos­ti i ne bi­smo ih mo­gli dos­ta­vi­ti”. Što je ču­dan oprez jer se baš ta­ko sig­na­li­zi­ra da tu ima ne­što ja­ko za­nim­lji­vo. Is­to­dob­no, ne­ke dru­ge dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je te po­dat­ke dr­že otvo­re­ni­ma pa se la­ko mo­že ot­kri­ti “taj­na” iz­vo­za u Sa­udij­sku Ara­bi­ju, ko­ji je, u od­no­su na 2015., sko­čio za 1295%! Go­to­vo je si­gur­no da ov­dje, osim u ma­njem di­je­lu, ne mo­že bi­ti ri­ječ o no­voj hr­vat­skoj voj­noj pro­izvod­nji, ne­go je vje­ro­jat­ni­je ri­ječ o tran­sfe­ru tzv. ne­per­s­pek­tiv­nog oruž­ja i stre­lji­va. Nije taj­na da RH već go­di­na­ma praz­ni svo­ja voj­na skla­di­šta jer oruž­ju i stre­lji­vu iz do­ba Do­mo­vin­skog ra­ta is­tje­če rok. A ka­ko je nje­go­vo uni­šta­va­nje sku­po, lo­gič­no ga je prodati. Pro­blem je nas­tao kad su no­vi­nar­ske is­tra­ži­telj­ske sku­pi­ne taj hrvatski izvoz u Sa­udij­sku Ara­bi­ju od­mah “pre­mjes­ti­le” na bo­jiš­ni­cu u Si­ri­ji, sli­je­dom lo­gi­ke da Sa­udij­ci tim oruž­jem po­ma­žu ta­moš­nje bor­be­ne sku­pi­ne. Hr­vat­ska služ­be­no ne­ma saz­na­nja da bi dio tog oruž­ja za­vr­ša­vao u Si­ri­ji. Osim to­ga, u jed­noj ri­jet­koj iz­ja­vi iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva ka­že se da se S. Ara­bi­ja u ugo­vo­ru s Hr­vat­skom obve­za­la kao kraj­nji ko­ris­nik tog oruž­ja te da je “RH da­la i jam­s­tvo za lo­ka­ci­ju i svr­hu uve­ze­nog oruž­ja”.

Nije poz­na­to što se toč­no izvozi u S. Ara­bi­ju, ali vje­ro­jat­no je ri­ječ o oruž­ju iz de­ve­de­se­tih

izvoz oruž­ja u 2016. (oko 226 mi­li­ju­na €)

Želj­ko Pav­lin Di­rek­tor tvrt­ke HS Pro­dukt po­t­vr­đu­je no­vi re­kord, u SAD-u je pro­da­no vi­še od po­la mi­li­ju­na nji­ho­vih pi­što­lja

POKRET OTO­KA Ju­čer je duž oba­le odr­žan pro­s­vjed ko­jim se traži da otoč­ne za­jed­ni­ce su­dje­lu­ju u nad­zo­ru nad kon­ce­si­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.