Bes­plat­na lje­to­va­nja za Vu­ko­var­ce

Pr­va sku­pi­na od 44 uče­ni­ka ide u Kor­ču­lu i Lum­bar­du su­tra, a mla­di Vu­ko­var­ci ovo će lje­to i u Ve­li Lo­šinj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Ko­or­di­na­ci­ja udru­ga pro­is­tek­lih iz Do­mo­vin­skog ra­ta gra­da Vu­ko­va­ra u su­rad­nji s Gra­dom Vu­ko­va­rom or­ga­ni­zi­ra bes­plat­na lje­to­va­nja za dje­cu iz Vu­ko­va­ra na oto­ku Kor­ču­li. Lje­to­va­nja su na­mi­je­nje­na dje­ci sa za­pa­že­nim re­zul­ta­ti­ma na žu­pa­nij­skim i dr­žav­nim na­tje­ca­nji­ma od 5. do 8. raz­re­da vu­ko­var­skih os­nov­nih i dijela sred­njih ško­la. Pr­va sku­pi­na od 44 uče­ni­ka i šest pra­ti­te­lja kre­će na Kor­ču­lu 20. lip­nja. – Ovo je tre­ća godina zaredom da Ko­or­di­na­ci­ja or­ga­ni­zi­ra lje­to­va­nje vu­ko­var­ske dje­ce u Kor­ču­li i Lum­bar­di. U lje­to­va­nje mla­dih Vu­ko­va­ra­ca uklju­či­li su se i po­du­zet­ni­ci s po­dru­čja gra­da Kor­ču­le i op­ći­ne Lum­bar­da ka­ko bi nam omo­gu­ći­li da na­ša dje­ca pro­ve­du se­dam da­na na lje­to­va­nju. Za ko­lo­voz pri­pre­ma­mo lje­to­va­nje sred­njo­ško­la­ca u Ka­šte­li­ma. Ova­ko Ko­or­di­na­ci­ja po­ka­zu­je da nije okre­nu­ta is­klju­či­vo bra­ni­telj­sko-stra­dal­nič­koj po­pu­la­ci­ji, ne­go i ra­du za op­će do­bro svih su­gra­đa­na, re­kao je pred­sjed­nik Ko­or­di­na­ci­je Fra­njo Šo­ljić do­da­ju­ći ka­ko su uz bes­pla­tan smje­štaj i hra­nu dje­ci osi­gu­ra­ne i raz­ne ak­tiv­nos­ti i iz­le­ti. Iz Gra­da Vu­ko­va­ra naj­av­lju­ju da će us­li­je­di­ti i or­ga­ni­za­ci­ja lje­to­va­nja u Ve­lom Lo­ši­nju. Tamo će dje­ca iz Vu­ko­va­ra ovo­ga lje­ta bes­plat­no lje­to­va­ti u tri ter­mi­na ti­je­kom sr­p­nja.

Dr. Zo­ran Bah­ti­ja­re­vić, rav­na­telj Kli­ni­ke za dje­čje bo­les­ti Zagreb: Mo­ju su­glas­nost do­na­tor mo­že do­bi­ti za dvije mi­nu­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.