“Ni­šta od iz­bo­ra u HDZ-u, za­što po­bjed­ni­ka do­vo­di­ti u pi­ta­nje”

Po­bje­de na iz­bo­ri­ma i no­va većina, uz pot­po­ru Pred­sjed­niš­tva, do­kaz su stra­nač­ke po­dr­ške Plen­ko­vi­ću, re­kao je naš izvor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Po­gled na stra­nač­ke iz­bo­re dra­ma­tič­no se pro­mi­je­nio, pr­vo je bilo da Plenković ho­će svoj vrh HDZ-a, a sa­da da bi to bilo pro­pi­ti­va­nje še­fa HDZ-a Ka­da je Davor Ivo Sti­er naj­a­vio da se pov­la­či iz Vla­de i po­sve­ću­je stran­ci ka­ko bi kao po­li­tič­ki taj­nik do­dat­no de­mo­kra­ti­zi­rao HDZ uvo­đe­njem mo­de­la “je­dan član – je­dan glas” za iz­bor svih stra­nač­kih duž­nos­ni­ka, iz­gle­da da to ak­tu­al­nom vr­hu stran­ke bli­skom še­fu HDZ-a Plen­ko­vi­ću nije baš naj­bo­lje za­zvu­ča­lo.

Ne­ma raz­lo­ga za iz­bo­re sa­da

Ia­ko Sti­er (ba­rem za sa­da) nije in­zis­ti­rao na što sko­ri­jem odr­ža­va­nju unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra u HDZ-u, ne­go na pro­mje­ni Sta­tu­ta HDZ-a ko­ji bi on­da iz­bo­re na svim ra­zi­na­ma u HDZ-u omo­gu­ćio na­če­lom “je­dan član – je­dan glas”, či­ni se da je nje­go­va po­ru­ka shva­će­na kao za­go­va­ra­nje iz­bo­ra u stran­ci na ko­ji­ma bi se pre­is­pi­ta­la i po­zi­ci­ja še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, jer bi unu­tar­stra­nač­ki iz­bo­ri po­dra­zu­mi­je­va­li i po­nov­no bi­ra­nje pred­sjed­ni­ka stran­ke. – Tre­nu­tač­no ne­ma raz­lo­ga za iz­bo­re u HDZ-u. Po­bje­da na par­la­men­tar­nim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma te no­va većina u Sa­bo­ru, uz snaž­nu pot­po­ru Pred­sjed­niš­tva i Na­ci­onal­nog vi­je­ća, do­kaz su čvr­ste pot­po­re stran­ke po­li­ti­ci An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Ne ra­zu­mi­jem ko­ji su to raz­lo­zi da se pre­is­pi­tu­je ta po­li­ti­ka na stra­nač­kim iz­bo­ri­ma ako je ona po­bjed­nič­ka. Bez pre­se­da­na je da se po­bjed­ni­ka do­vo­di u pi­ta­nje – re­kao nam je izvor iz vr­ha HDZ-a ko­ji je dio Plen­ko­vi­će­va naj­u­žeg kru­ga su­rad­ni­ka. Po­gled na unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re sa­da se dra­ma­tič­no pro­mi­je­nio. Do­sad se sma­tra­lo da je Plen­ko­vi­ću u in­te­re­su odr­ža­ti iz­bo­re u stran­ci ka­ko bi naj­vi­ša stra­nač­ka ti­je­la bi­la di­zaj­ni­ra­na po nje­go­voj vo­lji jer je HDZ pre­uzeo na­kon os­tav­ke To­mis­la­va Kra­mar­ka u lip­nju 2016. go­di­ne ne­tom na­kon što su se u toj stran­ci na svim ra­zi­na­ma odr­ža­li iz­bo­ri u svib­nju te go­di­ne. Ta­ko je Plenković nas­li­je­dio Ka­ra­mar­ko­vo Pred­sjed­niš­tvo. Sa­da se spo­men unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra do­živ­lja­va kao pre­is­pi­ti­va­nje Plen­ko­vi­će­ve po­li­ti­ke. – Mo­žda bi ne­ki­ma bilo dra­že da smo iz­gu­bi­li iz­bo­re i da se ni­smo pres­lo­ži­li, ali je­smo i u to­me je kva­ka do­dao je naš izvor. U ve­ći­ni par­la­men­tar­nih stra­na­ka, pa ta­ko i u HDZ-u, stra­nač­ki iz­bo­ri odr­ža­va­ju se šest mje­se­ci na­kon par­la­men­tar­nih. Bu­du­ći da su iz­bo­ri u ruj­nu 2016. go­di­ne bi­li iz­van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, ho­će li HDZ po­nov­no ići na unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re ovisi o pro­cje­ni i od­lu­ci ak­tu­al­ne stra­nač­ke no­men­k­la­tu­re. Plenković se osob­no ne či­ni odveć za­in­te­re­si­ra­nim za iz­bo­re u HDZ-u jer mu je fo­kus na Vla­di i sta­bil­noj sa­bor­skoj ve­ći­ni. Bu­du­ći da je na­kon smje­ne Mos­to­vih mi­nis­ta­ra i pro­pa­log po­li­tič­kog bra­ka HDZ-a i Mos­ta imao ve­li­ku kri­zu vlas­ti ko­ja je ipak okon­ča­na no­vim bra­kom s HNS-om, či­ni se da će pri­je sve kar­te ba­ci­ti na odr­ža­va­nje sa­vez­niš­tva s na­rod­nja­ci­ma u Vla­di, ne­go što će se is­crp­lji­va­ti u unu­tar­stra­nač­kim bor­ba­ma.

Nes­ta­bil­nost u Sa­bo­ru

Pr­vo, ako vod­stvo HDZ-a pri­hva­ti iz­mje­ne Sta­tu­ta stran­ke ko­je pred­la­že Sti­er (dak­le, da se svi HDZ-ovi stra­nač­ki duž­nos­ni­ci bi­ra­ju na­če­lom je­dan član – je­dan glas), to bi zna­či­lo da bi Plenković na­kon iz­bo­ra u HDZ-u do­bio Pred­sjed­niš­tvo na či­ji sas­tav (a sa­mim ti­me i lo­jal­nost) ne bi mo­gao utje­ca­ti jer vi­še ne bi bilo “ša­la­bah­ter-de­mo­kra­ci­je”. Dru­go, Plenković je u Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a ko­je je nas­li­je­dio od Ka­ra­mar­ka već uveo ba­rem sed­me­ro svo­jih lju­di pa mu je la­god­ni­ja ko­ha­bi­ta­ci­ja s tak­vim Pred­sjed­niš­tvom ne­go s onim ko­je bi bilo iz­a­bra­no vo­ljom sva­kog čla­na HDZ-a. Tre­će, od­strel “Ka­ra­mar­ko­vih” čla­no­va Pred­sjed­niš­tva mo­gao bi mu zna­či­ti nes­ta­bil­nost u Sa­bo­ru jer su oni i zas­tup­ni­ci. Iz­bo­ri u HDZ-u, či­ni se, pri­če­kat će ne­ko dru­go vri­je­me.

Sti­ero­vo za­go­va­ra­nje de­mo­kra­ti­za­ci­je HDZ-a, iz­gle­da, nije do­bro za­zvu­ča­lo vr­hu stran­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.