U Sa­bor se vra­ća­ju Šu­ker i Ba­bić, a Sa­bor mo­ra gla­sa­ti o no­voj mi­nis­tri­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sa­bor da­nas svoj dnev­ni red treba pro­ši­ri­ti Vla­di­nim pri­jed­lo­gom da is­ka­že po­vje­re­nje Ma­ri­ji Bu­rić Pej­či­no­vić, pred­lo­že­noj za no­vu pot­pred­sjed­ni­cu Vla­de i mi­nis­tri­cu vanj­skih pos­lo­va. Bu­rić Pej­či­no­vić, do­sa­daš­nja državna taj­ni­ca u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va, nas­li­je­dit će Da­vo­ra Ivu Sti­era ko­ji je dao os­tav­ku na mi­nis­tar­sku duž­nost i od­lu­čio se vra­ti­ti u HDZ-ove sa­bor­ske re­do­ve. Na dnev­ni red tre­bao bi se uvr­sti­ti i pri­jed­log tri­ju sa­bor­skih klu­bo­va – HDZ-ova, HNS-ova i Klu­ba na­ci­onal­nih ma­nji­na da se Fu­rio Ra­din iz­a­bi­re za pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. U sa­bor­ske klu­pe vra­tit će se HDZ-ov ve­te­ran Ivan Šu­ker, mi­je­njat će Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća ko­ji je pre­uzeo Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa, umjes­to An­dre Kr­stu­lo­vi­ća Opa­re, gra­do­na­čel­ni­ka Spli­ta, u sa­bor­ske će klu­pe po­nov­no An­te Ba­bić, a umjes­to HDZ-ova žu­pa­na Bla­žen­ka Bo­ba­na An­te Ba­čić. Zbog Sti­ero­va po­vrat­ka iz Sa­bo­ra od­la­zi Maj­da Bu­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.