Fi­lip Su­šac no­vi je sta­ri šef vu­ko­var­skih kon­zer­va­ti­va­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Do­sa­daš­nji v.d. pred­sjed­ni­ka vu­ko­var­ske po­druž­ni­ce Hr­vat­ske kon­zer­va­tiv­ne stran­ke (HKS) Fi­lip Su­šac iz­a­bran je na Iz­bor­nom zbo­ru po­druž­ni­ce za no­vog pred­sjed­ni­ka HKS-a Gra­da Vu­ko­va­ra. Iz­bo­ri su se do­go­di­li ubr­zo na­kon lo­kal­nih na ko­ji­ma je HKS os­tva­rio naj­bo­lji re­zul­tat u povijesti ka­da su osvo­ji­li če­ti­ri mjes­ta u Grad­skom vijeću. – HKS je u Vu­ko­va­ru dru­ga po­li­tič­ka stran­ka po sna­zi, od­mah iza HDZ-a. Nas­ta­vit će­mo kao i do sa­da, po­šten rad i trud. U idu­ćem raz­dob­lju pla­ni­ra­mo do­dat­no oja­ča­ti

Fi­lip Su­šac: HKS je sa­da dru­ga stran­ka po sna­zi u Vu­ko­va­ru, na­kon HDZ-a. Ima­mo če­ti­ri vi­jeć­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.