Euro bi­smo mo­gli uves­ti 2022., ali pr­vo mi­ro­vin­ska i zdrav­s­tve­na re­for­ma

Na­kon što je RH sta­bi­li­zi­ra­la jav­ne financije, otva­ra nam se put za uvo­đe­nje eura. Pro­ce­du­ra ula­ska u euro­zo­nu tra­je tri go­di­ne, dvije smo u te­čaj­nom me­ha­niz­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

Većina kre­di­ta i šted­nje u zem­lji ve­za­na je za euro, ali kri­ti­ča­ri euro­pro­jek­ta svo­de ras­pra­vu na odri­ca­nje od mo­ne­tar­ne su­ve­re­nos­ti

Kad bi se Hr­vat­ska po­žu­ri­la s re­for­ma­ma i pri­dr­ža­va­la svih ro­ko­va, po­če­ti pla­ća­ti u euri­ma mo­gli bi­smo već 2022.go­di­ne. Na­ime, sta­bi­li­za­ci­jom jav­nih fi­nan­ci­ja u po­s­ljed­njoj go­di­ni, a i uz po­moć ni­skih re­fe­rent­nih ka­ma­ta ko­je su omo­gu­ći­le jef­tin no­vac Hr­vat­ska je već is­pu­ni­la svih pet uvje­ta za uvo­đe­nje eura pa mo­že kon­ku­ri­ra­ti za ula­zak u elit­nu sku­pi­nu ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je či­ja gos­po­dar­stva pos­lu­ju pod za­šti­tom euro­ki­šo­bra­na. Ipak, osim for­mal­nih uvje­ta pos­to­je i oni nes­luž­be­ni ko­ji se uglav­nom od­no­se na pro­vo­đe­nje struk­tur­nih re­for­mi za ko­je je po­treb­na i po­li­tič­ka hra­brost.

U Vla­di sprem­ni za re­for­me

Na­ime, Hr­vat­ska je iz­aš­la iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta na­kon što ga je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja sre­zao na po­vi­jes­no ni­skih 0,8 pos­to BDP-a, ali je i da­lje u europ­skom pos­tup­ku ma­kro­eko­nom­skih ne­rav­no­te­ža, što je uteg na pu­tu do eura. Za­to do­bro in­for­mi­ra­ni iz­vo­ri tvr­de da će Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ‘stis­nu­ti’ Vla­du i tra­ži­ti po­kre­ta­nje ne­ko­li­ko struk­tur­nih re­for­mi po­put onih zdrav­s­tve­nog i mi­ro­vin­skog sus­ta­va, ali i tr­ži­šta ra­da. Do­volj­no je po­ka­za­ti vo­lju da će se kre­nu­ti u pro­mje­ne, objaš­nja­va se nes­luž­be­no, od­nos­no kre­nu­ti u smje­ru ko­ji ga­ran­ti­ra sta­bil­ni­je gos­po­dar­stvo i du­go­roč­ni rast. U Vla­di su sprem­ni na re­for­me i tvr­de da Ko­mi­si­ja ne­će ima­ti zah­tje­ve ko­je Na­ci­onal­ni pro­gram re­for­mi već nije pre­dvi­dio. – Iz­la­zak iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta nul­ti je ko­rak na pu­tu pre­ma uvo­đe­nju eura. I re­for­me i sma­nje­nje de­fi­ci­ta i jav­nog du­ga ci­lje­vi su ko­je is­pu­nja­va­mo ka­ko bi ima­li kva­li­tet­ni­je gos­po­dar­stvo i vi­ši stan­dard, a ne is­klju­či­vo zbog uvo­đe­nja eura. Da je to­me ta­ko, do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su na­ši ci­lje­vi dvos­tru­ko vi­ši od onih ko­je pos­tav­lja Eu­rop­ska Ko­mi­si­ja – objas­nio nam je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić. Ta­ko Plan ko­nver­gen­ci­je pre­dvi­đa sma­nje­nje udjela jav­nog du­ga u BDP-u za 2,5 pos­to, dok kri­te­ri­ji za uvo­đe­nje eura spo­mi­nju sma­nje­nje udjela od tek 1,1 pos­to BDP-a, a i de­fi­cit je sre­zan na sve­ga 0,8 pos­to BDP-a ia­ko po Ma­as­tric­h­t­skim kri­te­ri­ji­ma mo­že iz­no­si­ti do 3 pos­to BDP-a. Me­đu­tim, čak i ako se is­pu­ne i ne­for­mal­ni zah­tje­vi o re­for­ma­ma odo­bre­nje za ula­zak u euro ne mo­že do­ći pre­ko no­ći. Naj­te­že će bi­ti ući u ta­ko­zva­ni te­čaj­ni me­ha­ni­zam, od­nos­no za­vr­š­nu fa­zu ula­ska u euro­zo­nu, ko­ja tra­je dvije go­di­ne. Unu­tar te dvije go­di­ne svi po­ka­za­te­lji od in­fla­ci­je, ka­ma­ta, jav­nog du­ga, a na­ro­či­to te­ča­ja mo­ra­ju bi­ti iz­u­zet­no sta­bil­ni što krat­ko­roč­no mo­že i ne­ga­tiv­no utje­ca­ti na BDP. Na­kon dvije go­di­ne u svib­nju se do­no­si od­lu­ka o to­me da se da­je ze­le­no svje­tlo zem­lji da uve­de euro, a va­lu­ta po­tom bi­va uve­de­na u si­ječ­nju idu­će go­di­ne.

Oko 60% gra­đa­na želi euro

Dru­gim ri­je­či­ma, ako i ugo­vo­ri­mo ula­zak u te­čaj­ni me­ha­ni­zam ti­je­kom idu­će go­di­ne, dvije go­di­ne pro­ve­de­mo u pro­ce­du­ri te do­če­ka­mo svi­banj, eure će­mo u nov­ča­ni­ci­ma ima­ti naj­ra­ni­je 2022. Ne­ko­li­ko ze­ma­lja pro­vo­di­lo je re­fe­ren­dum me­đu gra­đa­ni­ma o to­me že­le li euro. U Hr­vat­skoj će već od je­se­ni za­po­če­ti jav­na ras­pra­va na tu te­mu. – Iz­la­zak iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta ko­rak je na po­čet­ku raz­go­vo­ra o ula­sku u te­čaj­ni me­ha­ni­zam. HNB će u ruj­nu obja­vi­ti do­ku­ment euros­tra­te­gi­je i otvo­ri­ti jav­nu ras­pra­vu o tom ci­lju – iz­ja­vio je gu­ver­ner Bo­ris Vuj­čić. Ta će stra­te­gi­ja i jav­na ras­pra­va ko­ja se oče­ku­je, ka­ko se mo­že nes­luž­be­no ču­ti, bi­ti pod­lo­ga za po­li­tič­ku od­lu­ku o to­me treba li pro­ves­ti re­fe­ren­dum o uvo­đe­nju eura. Ipak, ne oče­ku­je se ot­por uvo­đe­nju eura s ob­zi­rom na stu­panj euri­za­ci­je u druš­tvu pri če­mu je većina kre­di­ta i šted­nje u zem­lji ve­za­na za euro, a an­ke­te po­ka­zu­ju da vi­še od 60 pos­to is­pi­ta­ni­ka po­du­pi­re ula­zak u euro­zo­nu. Kri­ti­ke se svo­de na ras­pra­vu o mo­ne­tar­noj su­ve­re­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.