Hr­vat­ska je is­pu­ni­la uvje­te za uvo­đe­nje eu­rop­ske va­lu­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

De­fi­cit pro­ra­ču­na mo­ra bi­ti ni­ži od 3 pos­to BDP-a, a la­ni je bio sa­mo 0,8 pos­to Jav­ni dug smanjuje se za 2,5 pos­to BDP-a, a po uvje­ti­ma do­volj­no je re­za­ti za 1,1 pos­to In­fla­ci­ja je 1,4 pos­to, što zna­či da je u ok­vi­ri­ma uvje­ta za uvo­đe­nje eura Du­go­roč­ne ka­ma­te su pa­le pa ni­su ve­će vi­še od 2 pos­to u od­no­su na os­ta­le zem­lje EU Te­čaj ku­ne odr­ža­va se go­di­na­ma sta­bil­nim u od­no­su na euro i taj je uvjet odav­no is­pu­njen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.