Hr­vat­skoj do­sad vi­še od mi­li­jar­du eura za ve­li­ke in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te

Glav­ni­na nov­ca iz EU, što se ti­če pro­met­ne in­fras­truk­tu­re, i ubu­du­će će nam sti­za­ti za že­ljez­ni­ce, a mo­žda i za autoceste

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Do­sad smo se za­du­ži­va­li, kao za autoceste, ili tro­ši­li no­vac iz pro­ra­ču­na ka­da smo gra­di­li ve­li­ke pro­met­ne i in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te

mi­li­ju­na eura dru­gi je naj­ve­ći iz­nos iz fon­do­va EU ko­ji smo do­bi­li za ob­no­vu i do­grad­nju no­vog ko­lo­si­je­ka pru­ge Kri­žev­ci­dr­žav­na gra­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.