820

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

hektara ora­ha pod eko­lo­škom pro­izvod­njom ima­li smo 2010., a 2016. oko 3500 ha, po­da­ci su Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ru­ral­nom ra­zvo­ju i ri­bar­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.