5200

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ha ora­ha ukup­no ima­mo pod ko­nven­ci­onal­nom i eko­lo­škom pro­izvod­njom, što zna­či da bi RH za ko­ju go­di­nu tre­ba­la ima­ti do­volj­no za se­be i za izvoz, no ho­će li?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.