Pa­ci­jen­ti su također od­go­vor­ni za svo­je li­je­če­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić

Ulo­ga li­ječ­ni­ka mi­je­nja se, od ono­ga ko­ji “zna naj­bo­lje” do ono­ga ko­ji mo­ra po­što­va­ti pa­ci­jen­to­vu od­lu­ku Li­ječ­ni­ko­va se ulo­ga pro­mi­je­ni­la, od ono­ga ko­ji “zna naj­bo­lje” do ono­ga ko­ji mo­ra po­što­va­ti pa­ci­jen­to­vu od­lu­ku. Me­di­ci­na po­pri­ma i oso­bi­ne tr­ži­šta i jav­lja se po­tre­ba za re­po­zi­ci­oni­ra­njem li­ječ­ni­ka i nje­go­vih pra­va sa za­kon­skih i etič­kih as­pe­ka­ta, iz­ni­je­la je prof. La­da Zi­bar na tri­bi­ni Hr­vat­ske li­ječ­nič­ke ko­mo­re “Pra­va li­ječ­ni­ka i od­go­vor­nost pa­ci­je­na­ta“. Prof. Velj­ko Đor­đe­vić u prak­si je, ka­že, svje­do­čio broj­nim si­tu­aci­ja­ma u ko­ji­ma pa­ci­jen­ti ni­su pre­uze­li od­go­vor­nost za svo­je li­je­če­nje i ni­su pro­mi­je­ni­li ži­vot­ne na­vi­ke (pu­še­nje, deb­lji­na, pi­je­nje, ne­re­do­vi­to uzi­ma­nje li­je­ko­va i sl.), a pre­ba­ci­va­li su kriv­nju na li­ječ­ni­ke. Me­đu duž­nos­ti­ma pa­ci­jen­ta su, na­gla­si­la je prof. Gor­da­na Cer­jan Le­ti­ca, odr­ža­va­nje i pro­mi­ca­nje vlas­ti­tog zdrav­lja, is­kre­nost i is­ti­ni­tost pre­ma li­ječ­ni­ci­ma i po­šti­va­nje pre­po­ru­ka li­ječ­ni­ka.

ŽAR­KO BAŠIĆ/PIXSELL

pred­sjed­nik HGK u po­vo­du Hrvatsko-slo­vač­kog inves­ti­cij­skog fo­ru­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.