So­ji­no mli­je­ko nije mli­je­ko ni­ti je to­fu sir

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Europ­ski sud prav­de za­bra­nio je da se pro­izvo­di bilj­nog po­dri­je­tla po­put bilj­nih si­re­va, veg­gie che­esea i slič­no prodaju pod oz­na­kom mli­je­ka, mas­la­ca, jo­gur­ta ili si­ra. Te se oz­na­ke smiju ko­ris­ti­ti sa­mo za hra­nu od ži­vo­tinj­skog mli­je­ka, ni­ka­ko za so­ju ili to­fu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.