Ku­će i ho­te­le od po­ža­ra obra­ni­lo 250 va­tro­ga­sa­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Zbog ja­ke bu­re po­žar se za sa­mo 20-ak mi­nu­ta pri­ma­kao pr­vim pod­gor­skim ku­ća­ma i ho­te­li­ma, ka­zao je va­tro­gas­ni za­po­vjed­nik Dra­žen Gla­vi­na Pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, u ve­li­kom po­ža­ru kod Gor­nje Pod­go­re ko­ji je iz­bio prek­si­noć oko 2.30, iz­go­rje­le su mas­li­ne, bo­ro­va šu­ma i ni­sko ras­li­nje na po­vr­ši­ni od 250 hektara, a va­tra se ši­ri­la i pre­ma Par­ku pri­ro­de Bi­oko­vo. Od­mah na­kon do­ja­ve o po­ža­ru na te­ren je iz­aš­lo 250 va­tro­ga­sa­ca (s vi­še od sto­ti­njak vo­zi­la) ko­ji su na te­ško pris­tu­pač­nom terenu spri­je­či­li ši­re­nje po­ža­ra kroz gus­tu bo­ro­vu šu­mu. – Zbog ja­ke bu­re, što je pu­ha­la br­zi­nom od 70-ak, a na uda­re vi­še od 100 ki­lo­me­ta­ra na sat, po­žar se iz Gor­nje Pod­go­re za sa­mo 20-ak mi­nu­ta pri­ma­kao pr­vim pod­gor­skim ku­ća­ma i ho­te­li­ma. Ve­li­kim na­po­ri­ma va­tro­ga­sa­ca ku­će su obra­nje­ne. Iz ho­te­la Si­re­na is­pred ko­jeg su go­rje­le pal­me zbog opas­nos­ti od va­tre eva­ku­ira­ni su gos­ti, a eva­ku­iran je i dio sta­nov­ni­ka Pod­go­re či­jim je ku­ća­ma za­pri­je­ti­la va­tra – ka­zao je za Hi­nu žu­pa­nij­ski va­tro­gas­ni za­po­vjed­nik Dra­žen Gla­vi­na do­da­ju­ći da su se gos­ti kas­ni­je vra­ti­li u ho­tel Si­re­na. Zbog ja­kog vje­tra na mo­ru u Brač­kom ka­na­lu tri su se ka­na­de­ra na­kon krat­ke in­ter­ven­ci­je mo­ra­la vra­ti­ti u ba­zu.

Uda­ri bu­re od čak 100 ki­lo­me­ta­ra na sat po­žar su za sa­mo 20-ak mi­nu­ta pri­bli­ži­li pr­vim pod­gor­skim ku­ća­ma i ho­te­li­ma pa su eva­ku­ira­ni gos­ti ho­te­la Si­re­na i dio mje­šta­na Pod­go­re

Tri ka­na­de­ra na­kon kra­će in­ter­ven­ci­je, zbog bu­re u Brač­kom ka­na­lu vra­ti­la su se u ba­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.