Iz­lož­ba o Jan­ku Du­ja­ku u si­sač­koj ut­vr­di do 1. lis­to­pa­da

Si­sač­ki glas, ko­ji je ure­đi­vao čak 26 godina, da­nas je ve­li­ki izvor po­da­ta­ka o ži­vo­tu u Si­sku s po­čet­ka 20. sto­lje­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

Do 1. lis­to­pa­da u si­sač­koj se ut­vr­di Sta­ri grad mo­že raz­gle­da­ti iz­lož­ba o Jan­ku Du­ja­ku (1869.-1925.), si­sač­kom i hr­vat­skom knji­žev­ni­ku, nak­lad­ni­ku, po­li­ti­ča­ru ko­ji je os­ta­vio ve­lik trag u si­sač­kom druš­tve­nom ži­vo­tu na pri­je­la­zu iz 19. u 20. sto­lje­će. Pu­nih 26 godina ure­đi­vao je i iz­da­vao Si­sač­ki glas, ko­ji je da­nas po­vjes­ni­ča­ri­ma ve­li­ki izvor po­da­ta­ka o ži­vo­tu u Si­sku s po­čet­ka 20. sto­lje­ća. U vlas­ti­toj je nak­la­di iz­dao vi­še od sto­ti­nu knji­ga hr­vat­skih i slo­ven­skih pi­sa­ca, od ko­jih su mnogi sa ši­reg si­sač­kog po­dru­čja, a obja­vio je i mno­ge pri­je­vo­de u su­rad­nji s Pav­lom Ra­ko­šem. Iz­lož­ba obu­hva­ća ve­lik broj pred­me­ta, od ko­jih je mno­ge po­su­di­la Du­ja­ko­va obi­telj.

Čes­to je bio za­tva­ran jer je svo­ja po­li­tič­ka uvje­re­nja iz­no­sio u no­vin­skim član­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.