Oko 1400 hektara šu­me ima čak 4500 vlas­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Os­no­va­na je Udru­ga pri­vat­nih šu­mo­po­sjed­ni­ka Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je. Za pred­sjed­ni­ka je iz­a­bran Kar­lo Fi­li­po­vić ko­ji je re­kao ka­ko je pod pri­vat­nim šu­ma­ma na po­dru­čju žu­pa­ni­je oko 1300 do 1400 hektara s oko 4500 vlas­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.