Dje­ca sni­mi­la film o za­ga­đe­nju zra­ka

Mo­bi­tel, mi­kro­fon i sta­lak za ka­me­ru bi­li su im sva opre­ma, ali su se an­ga­ži­ra­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Spoz­na­ja o štet­nom utje­ca­ju otrov­nih pli­no­va iz pre­ko­sav­ske ra­fi­ne­ri­je na zdrav­lje Bro­đa­na nije ih os­ta­vi­la rav­no­duš­ni­ma Ve­dran Ba­len Mla­di auto­ri Le­on Fe­rić, Hrvoje Bir­tić i Lu­ka Sa­fun­džić pre­mi­jer­no su u Sla­von­skom Bro­du pri­ka­za­li svoj do­ku­men­tar­ni film “Brod ša­lje po­ziv u po­moć”. Na sni­ma­nju pri­če o za­ga­đe­nju zra­ka u svom gra­du do­ju­če­raš­nji uče­ni­ci brod­ske OŠ Hu­ge Ba­da­li­ća ra­di­li su pet mje­se­ci. Pro­jek­tom su za­okru­ži­li osam godina pro­ve­de­nih u ško­li, ali i osam godina ot­ka­ko Bro­đa­ni udi­šu one­čiš­ćen zrak. – Ide­ja se ro­di­la na jed­nom pro­s­vje­du za čist zrak, gdje su i snim­lje­ni pr­vi ka­dro­vi. Izja­ve gra­đa­na i lo­kal­nih po­li­ti­ča­ra sni­ma­li smo nak­nad­no – ka­že Le­on.

Vi­še kar­ci­no­ma kod mla­dih

Spoz­na­ja o štet­nom utje­ca­ju otrov­nih pli­no­va iz pre­ko­sav­ske ra­fi­ne­ri­je na nji­ho­vo zdrav­lje i po­ve­ća­nom bro­ju kar­ci­no­ma me­đu mla­di­ma nije ih os­ta­vi­la rav­no­duš­ni­ma. Ia­ko su ras­po­la­ga­li vi­še ne­go skrom­nom opre­mom, ko­ja je uklju­či­va­la sa­mo mo­bi­tel, mi­kro­fon i sta­lak za ka­me­ru, ni­su odus­ta­ja­li od ide­je da da­ju svoj do­pri­nos bor­bi za čist zrak. Cilj im je bio pro­bu­di­ti svi­jest su­gra­đa­na i nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja o pro­ble­mu. – Su­go­vor­ni­ci su nam bi­li svi lju­di do­bre vo­lje ko­je smo us­pje­li uhva­ti­ti. Svi su rek­li da ži­vi­mo u gra­du u ko­jem smr­di, a ne­ki su po­t­vr­di­li da ima­ju i obo­lje­le u obi­te­lji – do­da­je Hrvoje. Do­ku­men­ta­rac je tre­bao tra­ja­ti de­set mi­nu­ta, ali u ho­du su ga pro­ši­ri­li na na ci­je­lih 27. Po­dr­šku su im pru­ži­li sa­bor­ski zas­tup­ni­ci te pred­stav­ni­ci grad­skih i žu­pa­nij­skih vlas­ti.

Vanj­ski su­rad­nik

– Naš je slje­de­ći ko­rak pred­sta­vi­ti film pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Ići će­mo i u Hrvatski sa­bor – is­ti­če Lu­ka. Men­to­ri­ca im je bi­la nas­tav­ni­ca Kar­men Diz­dar Gr­gu­re­vić, i sa­ma ak­tiv­na u bor­bi za čist zrak. – Žao mi je što se mo­rao po­ja­vi­ti vanj­ski su­rad­nik po­put me­ne da ih mo­ti­vi­ra da shva­te s kak­vim pro­ble­mom ži­vi­mo, ali ne ocje­na­ma – ka­za­la je men­to­ri­ca.

Na sni­ma­nju pri­če o za­ga­đe­nju zra­ka u svom gra­du do­ju­če­raš­nji su uče­ni­ci brod­ske OŠ Hu­ge Ba­da­li­ća ra­di­li pet mje­se­ci

Pre­mi­jer­no pri­ka­zi­va­nje 27-mi­nut­nog fil­ma u S. Bro­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.