Ana Br­na­bić bit će sa­mo eko­nom­ska pre­mi­jer­ka Sr­bi­je

Po­li­tič­ki pre­mi­jer bit će Ivi­ca Da­čić. Vu­čić se od­lu­čio za ne­ku vr­stu dvov­laš­ća ka­ko bi za­do­vo­ljio i Za­pad i Ru­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ia­ko Br­na­bić ne­ma po­li­tič­ku sna­gu, već sa­ma či­nje­ni­ca da na po­li­tič­koj sce­ni vi­še ne­ma Ni­ko­li­ća po­zi­tiv­na jer je on blo­ki­rao ko­mu­ni­ka­ci­ju

Ko­li­ko god je ime­no­va­nje Ane Br­na­bić, do­sa­daš­nje mi­nis­tri­ce dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, za man­da­tar­ku Vla­de Sr­bi­je, bilo (ne)oče­ki­va­no, vi­jest o vje­ro­jat­noj no­voj sr­bi­jan­skoj pre­mi­jer­ki i da­lje je glav­na te­ma svih me­di­ja u re­gi­ji. Pi­ta­nje svih pi­ta­nja je ko­li­ko će jed­no sa­svim no­vo po­li­tič­ko li­ce mo­ći promijeniti Sr­bi­ju u vri­je­me u ko­jem je kod na­ših is­toč­nih su­sje­da ap­so­lut­ni po­li­tič­ki li­der Alek­san­dar Vu­čić ko­ji čvr­sto kon­tro­li­ra i dr­ža­vu i vla­da­ju­ću Sr­p­sku na­pred­nu stran­ku (SNS).

Me­đu­nas­lov

O kak­vom je Vu­či­će­vu po­li­tič­kom po­te­zu ri­ječ, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je Br­na­bić nes­tra­nač­ka oso­ba po­dri­je­tlom iz Hr­vat­ske, a uz sve to i dek­la­ri­ra­na pri­pad­ni­ca LGBT za­jed­ni­ce, što ja­ko sme­ta ra­di­ka­li­ma unu­tar SNS-a i ne­kim nji­ho­vim ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma. Una­toč odre­đe­nim pro­ble­mi­ma s osi­gu­ra­njem ve­ći­ne u Skup­šti­ni ko­ja bi tre­ba­la do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku, nit­ko ne sum­nja da će i taj pro­blem bi­ti ri­je­šen i da će Br­na­bić bi­ti po­t­vr­đe­na za pre­mi­jer­ku. Pos­li­je to­ga os­ta­je vi­dje­ti ka­ko će se da­lje vo­di­ti po­li­ti­ka Sr­bi­je, ka­kav će bi­ti od­nos Be­ogra­da pre­ma Hr­vat­skoj, BiH, Ko­so­vu, kak­va je dalj­nja sud­bi­na Mi­lo­ra­da Do­di­ka, po­lo­žaj ma­nji­na… Hrvatski po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Davor Gje­ne­ro ka­že da ga ime­no­va­nje Ane Br­na­bić nije iz­ne­na­di­lo te da je to bi­la od­lu­ka ko­ja se oče­ki­va­la. – Či­nje­ni­ca je da je ime­no­va­nje Br­na­bić za pre­mi­jer­ku iz­nim­no kva­li­te­tan po­li­tič­ki po­tez Alek­san­dra Vu­či­ća ko­ji je ta­ko ri­je­šio niz pro­ble­ma. Kao pr­vo Sr­bi­ju je kao dr­ža­vu pred­sta­vio u Eu­ro­pi i svi­je­tu u jed­nom sa­svim druk­či­jem svi­je­tlu, jer ka­ko druk­či­je tu­ma­či­ti da na jed­nu tak­vu od­go­vor­nu po­zi­ci­ju ime­nu­je nes­tra­nač­ku oso­bu ko­ja je uz to i pri­pad­ni­ca LGBT po­pu­la­ci­je. Uz to spa­sio je i SNS od ra­sko­la ko­ji bi se do­go­dio da je oda­brao ne­ko­ga od stra­nač­kih kan­di­da­ta, oš­tro po­di­je­lje­nih u raz­ne frak­ci­je – sma­tra Gje­ne­ro. Ipak, i po­red sve­ga ne oče­ku­je ni­kak­ve ve­li­ke pro­mje­ne u po­li­ti­ci Sr­bi­je ko­ju će i da­lje vo­di­ti Vu­čić, dok će za vanj­sku po­li­ti­ku bi­ti za­du­žen li­der SPS-a Ivi­ca Da­čić za ko­jeg se go­vo­ri da je čo­vjek od po­vje­re­nja Rusije.

Me­đu­nas­lov

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ime­no­va­njem Ane Br­na­bić di­je­lom bi bi­le za­do­vo­lje­ne i Eu­rop­ska uni­ja, ali i Ru­si­ja, s ob­zi­rom na to da bi svi do­bi­li ne­što. Na­ime, Da­čić bi kao „ru­ski čo­vjek“i da­lje imao jed­nu od ključ­nih ulo­ga u Vla­di Sr­bi­je i bio oso­ba od naj­vi­šeg po­vje­re­nja, dok u EU ime­no­va­nje Br­na­bić vi­de i kao svo­je­vr­stan od­mak Sr­bi­je od Mo­sk­ve. – Mo­že se oče­ki­va­ti je da će po­li­ti­ka Sr­bi­je i da­lje plu­ta­ti iz­me­đu EU i Rusije kao i do sa­da. Dru­gim ri­je­či­ma, ne treba oče­ki­va­ti ni­kak­ve ve­li­ke pro­mje­ne jer se za­pra­vo ni­šta ne mi­je­nja. Sve os­ta­je is­to sa­mo će sa­da Br­na­bić bi­ti iz­vr­ši­telj po­li­ti­ke, is­ti­če Gje­ne­ro. Sa­mim tim oče­ku­je i da­lje isti od­nos Be­ogra­da pre­ma Ko­so­vu, BiH i Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj, Mi­lo­ra­du Do­di­ku, kao i Hr­vat­skoj. Pri to­me će ve­li­ka pred­nost Br­na­bić bi­ti u to­me što iza nje ne­ma ni­kak­vih „re­po­va“iz proš­los­ti kak­vi op­te­re­ću­ju Vu­či­ća i do­ne­dav­nog pred­sjed­ni­ka To­mis­la­va Ni­ko­li­ća. Sto­ga se sa­da oče­ku­je i po­prav­lja­nje od­no­sa iz­me­đu Za­gre­ba i Be­ogra­da ko­ji su pro­tek­lih godina op­te­re­će­ni ni­zom pro­ble­ma. Ho­će li to pri­do­ni­je­ti i na bilo ko­ji na­čin rje­ša­va­nju pi­ta­nja nes­ta­lih, gra­ni­ca i dru­gih pro­ble­ma, po­ka­zat će vri­je­me. Ka­da je ri­ječ o od­no­si­ma s Hr­vat­skom, ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti ni či­nje­ni­ca da u ak­tu­al­noj Vla­di Hr­vat­ske čel­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac ima odre­đe­ni utje­caj. – Već sa­ma či­nje­ni­ca da na po­li­tič­koj sce­ni u Srbiji vi­še ne­ma Ni­ko­li­ća po­zi­tiv­na je jer on je bio oso­ba ko­ja je blo­ki­ra­la ko­mu­ni­ka­ci­ju. Sa­da i Zagreb i Sa­ra­je­vo i Pri­šti­na ima­ju al­ter­na­ti­vu. Me­đu­tim, mo­ra se zna­ti da Br­na­bić, kao vje­ro­jat­na bu­du­ća pre­mi­jer­ka, ne­ma ne­ku po­li­tič­ku sna­gu u Srbiji, čega su svjes­ni svi pa i ona sa­ma – re­kao je Gje­ne­ro. I sr­bi­jan­ska po­li­ti­čar­ka Ves­na Pe­šić, ko­ja je bi­la i čla­ni­ca Skup­šti­ne, ne vi­di da će ime­no­va­nje Br­na­bić do­ves­ti do bilo kak­vih pro­mje­na u unu­traš­njoj ili vanj­skoj po­li­ti­ci Sr­bi­je. – Sr­bi­ja je uk­li­je­šte­na iz­me­đu interesa SAD-a i Rusije, a i jed­ni i dru­gi na ovaj su na­čin ne­što do­bi­li. Na Br­na­bić se gle­da vi­še kao na pro­za­pad­no ori­jen­ti­ra­nu oso­bu ko­ja se i ško­lo­va­la u SAD-u i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, dok će in­te­re­se Rusije i da­lje zas­tu­pa­ti Da­čić. Obo­je će opet kon­tro­li­ra­ti Vu­čić ta­ko da smo na is­to­me – tvr­di Pe­šić. Do­da­je da će se ti­me nas­ta­vi­ti vo­di­ti is­ta po­li­ti­ka pre­ma Hr­vat­skoj, BiH i Ko­so­vu ko­ja će pri­je sve­ga ovi­si­ti o dnev­no-po­li­tič­kim po­tre­ba­ma. Po­no­vi­la je svo­ju pri­jaš­nju tvrd­nju da je u Srbiji na dje­lu svo­je­vr­s­na dik­ta­tu­ra Alek­san­dra Vu­či­ća ko­ji sve po­lu­ge vlas­ti dr­ži u svo­jim ru­ka­ma. – A to naj­bo­lje zna­mo mi ko­ji ži­vi­mo u Srbiji. Sto­ga će i Ana Br­na­bić po­li­tič­ki tra­ja­ti ko­li­ko bu­de tra­jao Vu­čić, od­nos­no, ko­li­ko nje­mu bu­de u in­te­re­su da ona tra­je. Uos­ta­lom, ona je i sa­ma pri­je ne­go li je ime­no­va­na za man­da­tar­ku rek­la da no­vom pre­mi­je­ru, tko god on bio, Vu­čić treba bi­ti men­tor. I to po­ka­zu­je da se u po­li­ti­ci Sr­bi­je ni­šta ne­će mi­je­nja­ti, a ako i bu­de bilo kak­vih pro­mje­na, njih će pr­vo odo­bri­ti Vu­čić – rek­la je Pe­šić.

Me­đu­nas­lov

Ka­ko će u bu­duć­nos­ti funk­ci­oni­ra­ti Vla­da Sr­bi­je, me­di­ji­ma je objas­ni­la i ak­tu­al­na pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gra­di­telj­stva Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić ko­ja se također spo­mi­nja­la kao mo­gu­ća po­ten­ci­jal­na pre­mi­jer­ka. – Ka­ko je pred­sjed­nik Vu­čić re­kao: “Ana Br­na­bić bit će ‘eko­nom­ski’, a Ivi­ca Da­čić ‘po­li­tič­ki’ pre­mi­jer”. Ka­ko u do­sa­daš­njoj prak­si ovo ni­smo ima­li, od iz­u­zet­ne je važ­nos­ti da iz­me­đu njih dvo­je pos­to­ji do­bra su­rad­nja ka­ko po­dje­la pos­la ne bi do­ve­la do dvov­laš­ća. Vi­djet će­mo ka­ko će u prak­si to funk­ci­oni­ra­ti, ali vje­ru­jem da je Vu­čić pa­ž­lji­vo pro­ci­je­nio kad se od­lu­čio za ovaj model – rek­la je Mi­haj­lo­vić. I me­đu pri­pad­ni­ci­ma hr­vat­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne u Srbiji pa­ž­lji­vo se pra­te do­ga­đa­nja u vr­hu vlas­ti. – Ri­ječ je o že­ni ko­ja us­to nije čla­ni­ca ni­jed­ne po­li­tič­ke stran­ke, dek­la­ri­ra­noj pri­pad­ni­ci LGTB po­pu­la­ci­je či­je je po­dri­je­tlo iz Hr­vat­ske. Kao tak­va, ona je ra­nji­va i sla­ba, oso­ba ko­ja će po­li­tič­ki dje­lo­va­ti s Vu­či­ćem, a on će pre­ko nje po­ku­ša­ti sa­ču­va­ti moć ko­ju, za raz­li­ku od pred­sjed­ni­ka Vla­de, ins­ti­tut pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke ne po­sje­du­je. Bu­du­ći da nije bi­la ni na ko­ji na­čin an­ga­ži­ra­na 1990-ih, iz vi­zu­ra Hr­vat­ske mo­ći će pris­tu­pa­ti s ma­nje op­te­re­će­nja – re­kao je pred­sjed­nik DSHV To­mis­lav Žig­ma­nov. Ka­že i da je Hr­va­ti iz Sr­bi­je ne do­živ­lja­va­ju kao pri­pad­ni­cu hr­vat­ske za­jed­ni­ce, s ob­zi­rom na to da se ona ta­ko u jav­nos­ti ne pred­stav­lja ni­ti je na bilo ko­ji na­čin ak­tiv­na u ži­vo­tu za­jed­ni­ce. Pod­sje­tio je i da Ana Br­na­bić nije pr­va oso­ba či­je je po­dri­je­tlo iz Hr­vat­ske, a ko­ja se po­jav­lju­je u struk­tu­ra­ma dr­ža­ve. Pod­sje­tio je na vo­đu Cr­ve­nih be­ret­ki Fren­ki­ja Si­ma­to­vi­ća, rat­nog na­čel­ni­ka RV-a i PVO-a Zvo­ni­mi­ra Ju­rje­vi­ća, ak­tu­al­nog mi­nis­tra Va­nju Udo­vi­či­ća...

pre­mi­jer­ka na­kon Mi­lo­še­vi­ća bi­ti će Ana Br­na­bić ako je po­t­vr­di Skup­šti­na Sr­bi­je. Pri­je nje to su bi­li Zo­ran Đin­đić, Zo­ran Živ­ko­vić, Vo­jis­lav Ko­štu­ni­ca, Mir­ko Cvet­ko­vić, Ivi­ca Da­čić i Alek­san­dar Vu­čić u Srbiji ka­žu da je ne do­živ­lja­va­ju kao pri­pad­ni­cu svo­je za­jed­ni­ce jer se ona ta­ko u jav­nos­ti ni ne pred­stav­lja. Pod­sje­ća­ju da je i pri­je u struk­tu­ra­ma dr­ža­ve bilo lju­di či­je je po­dri­je­tlo iz Hr­vat­ske, npr. vo­đa Cr­ve­nih be­ret­ki Fren­ki Si­ma­to­vić, rat­ni na­čel­nik RV-a i PVO-a Zvo­ni­mir Ju­rje­vić, ak­tu­al­ni mi­nis­tar

Edi Ra­ma Sig­nal za us­pos­tav­lja­nje bo­ljih od­no­sa s Ala­ba­ni­jom mo­že da­ti sa­mo Vu­čić, no i od al­ban­skog se pre­mi­je­ra oče­ku­je bla­ža re­to­ri­ka

Ivi­ca Da­čić Čo­vjek od po­vje­re­nja i Vu­či­ća i Mo­sk­ve mo­gao bi, po­red umje­re­ne pre­mi­jer­ke, pos­ta­ti jas­treb ko­ji će i da­lje sva­đa­ti dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.