Skup­šti­na se od­ga­đa dok Vu­čić ne sku­pi do­volj­no ru­ku?

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pre­ma na­vo­di­ma sr­bi­jan­skih me­di­ja, Alek­san­dar Vu­čić ima odre­đe­nih pro­ble­ma u osi­gu­ra­va­nju ve­ći­ne u Skup­šti­ni ko­ja bi tre­ba­la po­t­vr­di­ti Anu Br­na­bić za pre­mi­jer­ku. Svo­je ne­ga­tiv­no miš­lje­nje o to­me već je iz­nio pred­sjed­nik Je­dins­tve­ne Sr­bi­je Dragan Mar­ko­vić, ina­če ko­ali­cij­ski part­ner SNS-a. Na isti na­čin gla­so­vat će i Mu­amer Zu­kor­lić, a na­vod­no ni me­đu čla­no­vi­ma SNS-a pri­jed­log nije na­išao na odo­bra­va­nje. Na­ga­đa se da će zbog to­ga Skup­šti­na bi­ti od­go­đe­na. – U te­škoj smo si­tu­aci­ji oko for­mi­ra­nja stabilne ve­ćin­ske po­dr­ške i ci­je­li tje­dan is­ko­ris­tit će­mo za osi­gu­ra­va­nje ve­ći­ne – ka­že mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.