Do­lar os­la­bio ia­ko je FED po­ve­ćao kamatu na 1,25%

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Una­toč po­ve­ća­nju re­fe­rent­ne ka­mat­ne sto­pe na ame­rič­kom tr­ži­štu, do­lar je os­la­bio na svjet­skim va­lut­nim tr­ži­šti­ma. Na­ime, te­čaj eura pre­ma do­la­ru os­tao je go­to­vo ne­pro­mi­je­njen, na 1,1195 do­la­ra, ali je do­la­rov in­deks, ko­ji po­ka­zu­je vri­jed­nost ame­rič­ke u od­no­su na šest naj­važ­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, proš­log tjed­na skliz­nuo 0,2 pos­to, na ot­pri­li­ke 97,13 bo­do­va. U sri­je­du su, pod­sje­ti­mo, čel­ni­ci FED-a od­lu­či­li po­ve­ća­ti ključ­ne ka­mat­ne sto­pe 0,25 pos­tot­nih bo­do­va, u ras­pon od 1,0 do 1,25 pos­to, i sig­na­li­zi­ra­li su da bi do kra­ja go­di­ne mo­gli još jed­nom po­ve­ća­ti ci­je­nu nov­ca.

Ja­net Yel­len, čel­ni­ca FED-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.