Hr­vat­ska pos­ta­je naj­si­ro­maš­ni­ja zem­lja EU

Ma­rić nije bio pre­vi­še za­bri­nut kad je objav­lje­no da je EK od­lu­čio pro­tiv Hr­vat­ske po­kre­nu­ti pro­ces na Su­du EU za­to što nije na vri­je­me im­ple­men­ti­ra­la di­rek­ti­vu ko­ja bi pos­tro­ži­la za­kon­ske odred­be o pro­vo­đe­nju re­vi­zi­je u tr­go­vač­kim druš­tvi­ma i fi­nan­cij­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvo­ni­mir Des­pot

Iz­la­zak Hr­vat­ske iz Pos­tup­ka pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta no­vi je fe­tiš za vla­da­ju­će ko­ji bil­da­ju svo­je po­li­tič­ke mi­ši­će, ra­de se­bi do­dat­ni PR i valj­da bi svi mi tre­ba­li pas­ti ni­či­ce gla­vom do po­da i bi­ti im za­hval­ni za sav nji­hov trud ko­ji ra­de za spas svih nas. Ne­ma me­di­ja ovih da­na da iz nje­ga ne is­ka­če Zdrav­ko Ma­rić! Is­ti­na, to je do­bra vi­jest za Hr­vat­sku, ali hrvatski gra­đa­ni od sve­ga ne­će ima­ti ni­kak­ve vid­lji­ve, kon­kret­ne, osje­til­ne ko­ris­ti, po­seb­no ne u ne­kom kra­ćem vre­me­nu. Zna­te za­što? Za­to što Hr­vat­ska ima da­le­ko ve­ćih pro­ble­ma ne­go što je bio ovaj, ia­ko ni ovaj još ni iz­da­le­ka nije ri­je­šen. Bilo bi op­će­na­rod­no ve­se­lje da nam na svim ko­lo­si­je­ci­ma ide na­bo­lje, ali ne ide. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, pri­mje­ri­ce, is­to­dob­no nije bio pre­vi­še za­bri­nut kad je objav­lje­no da je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja od­lu­či­la pro­tiv Hr­vat­ske po­kre­nu­ti pro­ces na Su­du EU za­to što nije na vri­je­me im­ple­men­ti­ra­la di­rek­ti­vu ko­ja bi pos­tro­ži­la za­kon­ske odred­be o pro­vo­đe­nju re­vi­zi­je u tr­go­vač­kim druš­tvi­ma i fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma, s po­seb­nim na­gla­skom na su­bjek­te od jav­nog interesa. Ili po­jed­nos­tav­lje­no re­če­no, da je ova eu­rop­ska

Is­to­vre­me­no nas Plenković hra­ni hva­los­pje­vi­ma o 28. go­diš­nji­ci os­ni­va­nja HDZ-a, stran­ke ko­ja je naj­du­go­vječ­ni­je vla­da­la

re­gu­la­ti­va u hrvatski za­kon­ski sus­tav bi­la im­ple­men­ti­ra­na na vri­je­me, sa­svim je si­gur­no da bi­smo za ma­ri­fe­tlu­ke u Agro­ko­ru doz­na­li znat­no ra­ni­je. Što­vi­še, Za­kon o re­vi­zi­ji Hr­vat­ska je mo­ra­la pos­tro­ži­ti naj­kas­ni­je do 17. lip­nja 2016. go­di­ne. Zna­te li tko je za to od­go­vo­ran? Na­rav­no, Ma­rić ko­ji je bio mi­nis­tar fi­nan­ci­ja kod Ore­ško­vi­ća, kao što je sad kod Plen­ko­vi­ća, a us­to ga je Ka­ra­mar­ko čak nu­dio i za pre­mi­je­ra! I on­da će­mo i da­lje slu­ša­ti ka­ko Ma­rić baš nije ni­šta znao o Agro­ko­ru? To nit­ko ra­zu­man ne vje­ru­je, ali je oči­to de­be­lo ve­lik ne­či­ji in­te­res da je Ma­rić de­be­lo ne­do­dir­lji­va oso­ba. Pa­ra­lel­no s ovim vi­jes­ti­ma, An­drej Plenković hra­ni nas hva­los­pje­vi­ma o 28. go­diš­nji­ci os­ni­va­nja Hr­vat­ske de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce i ka­ko ta stran­ka “os­ta­je sre­diš­nja po­li­tič­ka sna­ga dalj­njeg ra­zvo­ja zem­lje“. Od­lič­no, to bi tre­ba­lo zna­či­ti da HDZ ne­ma pro­ble­ma s ti­me da Hr­vat­sku od­mah da­nas po­ve­de u bo­lju su­traš­nji­cu! To bi tre­ba­lo zna­či­ti da HDZ ima ener­gi­ju, vo­lju, hra­brost, že­lju, lju­de, struč­nja­ke, ko­ji bi tre­ba­li Hr­vat­sku po­ves­ti pre­ma vr­hu EU. Na ža­lost, do­ga­đa se i da­lje su­pro­tan trend, da Hr­vat­ska pod vod­stvom HDZ-a, ko­ji je naj­du­go­vječ­ni­je vla­dao Hr­vat­skom, pos­ta­je sve si­ro­maš­ni­ja zem­lja Eu­rop­ske uni­je! Što­vi­še, s Ma­ri­će­vim fe­ti­šem oko pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta do­bi­li smo is­to­vre­me­no i po­da­tak Eu­ros­ta­ta o bru­to do­ma­ćem pro­izvo­du po sta­nov­ni­ku. Ta­ko Ru­munj­ska i Hr­vat­ska di­je­le pred­zad­nje mjes­to. Ru­munj­sko gos­po­dar­stvo ras­te br­že od hr­vat­skog, ta­ko da će se Ru­munj­ska ove go­di­ne iz­di­ći te će nas u po­da­ci­ma za 2017. de­fi­ni­tiv­no pres­ti­ći. Mi mo­že­mo bi­ti valj­da po­nos­ni što je is­pod nas os­ta­la još Bu­gar­ska! Još ni­smo do­tak­nu­li sa­mo dno! Ali sa sa­daš­njim tren­do­vi­ma i to je vr­lo mo­gu­ća op­ci­ja! Za­tim nas do­če­ka i po­da­tak ka­ko se Hr­vat­ska ubra­ja u dr­ža­ve EU s naj­ma­nje osob­nih auto­mo­bi­la s ob­zi­rom na broj sta­nov­ni­ka. Ta­ko ima­mo 358 auto­mo­bi­la na 1000 sta­nov­ni­ka, dok je pro­sjek EU 497 auto­mo­bi­la na 1000 sta­nov­ni­ka. Još je­dan u ni­zu do­ka­za o sta­nju hr­vat­skog stan­dar­da. Za­to i ne treba ču­di­ti da lju­di u an­ke­ta­ma ne mo­gu po­t­vr­di­ti da osje­ća­ju ka­ko im je bo­lje, da ima­ju vi­še nov­ca, da se osje­ća­ju bo­ga­ti­ji, ko­li­ko god nas Vla­di­na i stra­nač­ka pro­pa­gan­da uvje­ra­va­la da nam je sve bo­lje i bo­lje, ali ni­su valj­da oni kri­vi što na­ma nov­ča­ni­ci još ni­su baš pu­ni­ji. Raz­log na­šeg pro­pa­da­nja, ili ne­do­volj­no br­zog ras­ta, sa­mo je u či­nje­ni­ci da po­li­tič­ka eli­ta, u da­naš­njem slučaju HDZ, nije u sta­nju pro­ves­ti re­for­me ko­je već go­di­na­ma če­ka­mo, i o ko­ji­ma već i pti­ce na gra­na­ma pje­va­ju! Re­for­me kao da su nes­ta­le iz rječ­ni­ka HDZ-a! Za­pra­vo su sve vri­je­me sa­mo ukras! Jer dr­ža­va i da­lje bu­ja, tro­ši sve vi­še, kli­jen­te­li­zam i po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja su na vr­hun­cu, bi­ro­kra­ci­ja sve vi­še gu­ši po­du­zet­niš­tvo, nor­ma­ti­vi su tak­vi da usko­ro po­du­zet­nik ne­će mo­ći ni na za­hod bez evi­den­ci­je i od­vjet­ni­ka, ne­ma go­vo­ra o uki­da­nju ne­po­treb­nih žu­pa­ni­ja, gra­do­va i op­ći­na, ali se za­to pla­ni­ra­ju no­vi po­re­zi, sa­mo da bi se na­mi­ri­li oni ko­ji ne zna­ju i ne že­le ži­vje­ti mi­mo dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Ka­ko to da nam po­li­ti­ča­ri go­vo­re da nam je bo­lje, a lju­di i da­lje gla­vom bez ob­zi­ra bje­že iz zem­lje? I to čak lju­di, obi­te­lji ko­ji­ma i nije bi­la ugro­že­na eg­zis­ten­ci­ja, ko­ji su ima­li pri­ho­de da mo­gu ži­vje­ti. No čak i tak­vi od­la­ze! To sa­mo zna­či da lju­di za se­be i svo­je ne vi­de bu­duć­nost u ovoj zem­lji! Ma Vla­da nije bi­la spo­sob­na ni pe­ča­te uki­nu­ti! I o to­me vi­še ni ri­je­či! Ka­tas­tro­fa!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.