Spri­je­či­te va­gi­nal­ne in­fek­ci­je i uži­vaj­te u du­gom to­plom lje­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (aa)

Ti­je­kom lje­ta su ge­ni­tal­ne in­fek­ci­je po­seb­no učes­ta­le zbog vru­ći­na i zno­je­nja, no mo­gu­će ih je spri­je­či­ti - ka­že prof. dr. Hrvoje Vr­čić Ge­ni­tal­ne in­fek­ci­je su čes­te, a vi­še od 75 pos­to že­na ima­lo ih je­ba­rem jed­nom u ži­vo­tu. Ti­je­kom lje­ta su pak po­seb­no učes­ta­le zbog vru­ći­na i zno­je­nja. Ne­ko­li­ko uvje­ta je po­treb­no za rast, um­no­ža­va­nje i bak­te­ri­ja i nji­ho­vo štet­no dje­lo­va­nje na or­ga­ni­zam, a to su: to­pli­na, vlaž­nost i sma­nje­na kon­cen­tra­ci­ja ki­si­ka. - Pri­rod­na za­šti­ta od in­fek­ci­ja su stid­ne dla­ke ko­je omo­gu­ću­ju stru­ja­nje zra­ka i su­še­nje zno­ja vanj­skog spo­lo­vi­la te za­us­tav­lja­ju me­ha­nič­kim pu­tem pris­tup ne­čis­to­ći do ula­za u u mo­krać­nu ci­jev i rod­ni­cu - is­ti­če prof. dr. Hrvoje Vr­čić, spe­ci­ja­list gi­ne­ko­lo­gi­je i op­s­te­tri­ci­je. Na­po­mi­nje ka­ko je i na­čin odi­je­va­nja va­žan - suk­nja ili ha­lji­na uz pa­muč­ne ga­ći­ce su ide­al­ni odjev­ni pred­me­ti ti­je­kom lje­ta jer omo­gu­ću­ju stru­ja­nje svje­žeg zra­ka i is­u­ši­va­nje zno­ja. - Na­su­prot to­mu, ti­jes­ne hla­če u kom­bi­na­ci­ji s dnev­nim uloš­ci­ma do­vo­de do is­pu­nja­va­nja uvje­ta za ra­zvoj štet­nih uz­roč­ni­ka - ka­že. Ka­ko bis­te iz­bje­gli in­fek­ci­ju, na­kon iz­la­ska iz mo­ra ili ba­ze­na po­treb­no se is­tu­ši­ra­ti i obu­ći su­hi ku­pa­ći kos­tim. - Dnev­ni uloš­ci se ti­je­kom lje­ta mo­ra­ju češ­će mi­je­nja­ti. Također, ako ima­te mens­tru­aci­ju po­ve­ćaj­te hi­gi­jen­ske mje­re - na­po­mi­nje li­ječ­nik. Ako ste se od­lu­či­li na de­pi­la­ci­ju vo­skom, bri­tvom ili la­se­rom mo­ra se oba­vi­ti 24-48 sa­ti pri­je ne­go što kre­ne­te na ba­zen ili na pla­žu. Unu­tar 24 sa­ta ko­ža je na­dra­že­na i oz­li­je­đe­na te ju klo­ri­ra­na vo­da ili mor­ska vo­da mo­že do­dat­no na­dra­ži­ti ili do­ves­ti do in­fek­ci­je po­ra u ko­ži. - Ti­je­kom lje­ta gu­bi­mo pu­no te­ku­ći­ne zno­je­njem. Za­to je po­treb­no uzi­ma­ti ve­ću ko­li­či­nu te­ku­ći­ne. Nije do­bro uzi­ma­ti zas­la­đe­na ili ga­zi­ra­na pi­ća. Vri­jed­no je uzi­ma­ti i jo­gurt bez še­će­ra ra­di ob­no­ve nor­mal­ne cri­jev­ne flo­re za­klju­ču­je prof. Vr­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.