Hrvatski dan mo­žda­nog uda­ra 21. lip­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ka­ko je mo­žda­ni udar u Hr­vat­skoj na dru­gom mjes­tu po smrt­nos­ti obi­lje­ža­va se i Hrvatski dan mo­žda­nog uda­ra, 21. lip­nja 2017., s ci­ljem po­di­za­nja svi­jes­ti i zna­nja jav­nos­ti o ovom ne­uro­lo­škom po­re­me­ća­ju, o važ­nos­ti pre­ven­tiv­nih ak­tiv­nos­ti, pro­mi­ca­nju zdra­vog na­či­na ži­vo­ta, pra­vo­vre­me­nog li­je­če­nja i re­ha­bi­li­ta­ci­je, a po uzo­ru na Svjet­ski dan ko­jeg je pro­gla­si­la Svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja za mo­žda­ni udar, a obi­lje­ža­va se 29. lis­to­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.