Www.or­di­na­ci­ja.hr/ha­lo-dok­to­re

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr -

Šest mje­se­ci na­kon herpesa na us­ni­ci mi je os­ta­lo crvenilo. Ne­ko­li­ko pu­ta go­diš­nje mi her­pes iz­bi­je na is­tom mjes­tu na us­ni­ci, ali ni­ka­da do sa­da nije os­ta­vio oži­ljak ni­ti ika­kav trag. Ovaj put je os­ta­lo to crvenilo ko­je ni­ka­ko da pro­đe (bez oži­lja­ka ili ičeg opip­lji­vog). Je­di­no što sam ko­ris­ti­la na tom po­dru­čju je vi­ta­min E, ali bez re­zul­ta­ta. Na ko­ji na­čin mo­gu tre­ti­ra­ti us­nu da se crvenilo po­vu­če?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.