Car­rie Fi­sher umr­la je od po­re­me­ća­ja di­sa­nja u snu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Go­to­vo šest mje­se­ci na­kon smr­ti glu­mi­ce Car­rie Fi­sher, objav­lje­ni su re­zul­ta­ti ob­duk­cij­skog na­la­za. Glu­mi­ca poz­na­ta po ulo­zi prin­ce­ze Le­ije u “Ra­to­vi­ma zvi­jez­da” umr­la je od po­s­lje­di­ca ap­ne­je, po­re­me­ća­ja di­sa­nja u snu, u kom­bi­na­ci­ji s raz­li­či­tim li­je­ko­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.