Ku­pi­la pa­la­ču u Por­tu­ga­lu zbog no­go­met­nih sno­va svog si­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Pje­va­či­ca je na­vod­no pla­ti­la pet mi­li­ju­na fun­ti ra­skoš­nu ku­ću u ko­ju pla­ni­ra pre­se­li­ti naj­e­sen s 11-go­diš­njim Da­vi­dom, ju­ni­orom Ben­fi­ce Emi­na Ba­sa­ra Kra­lji­ca po­pa Ma­don­na ne ža­li nov­ca ka­da su nje­zi­na dje­ca u pi­ta­nju. Ta­ko je ne­dav­no u Por­tu­ga­lu ku­pi­la pa­la­ču iz 18. sto­lje­ća

Maj­ka ko­ja ne šte­di Por­tu­gal je po­sje­ti­la već u ožuj­ku u po­tra­zi za ide­al­nim do­mom za se­be i svo­ju dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.