Princ i prin­ce­za odvuk­li paž­nju od svo­je pra­ba­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (eb)

Odje­ve­ni u naj­bo­lje odi­jel­ce i ha­lji­ni­cu na pros­la­vi služ­be­nog ro­đen­da­na svo­je pra­ba­ke, bri­tan­ske kra­lji­ce Eli­za­be­te II., tro­go­diš­nji princ Ge­or­ge i nje­go­va go­di­nu da­na mla­đa ses­tri­ca, prin­ce­za Char­lot­te, ukra­li su show 91-go­diš­njoj vla­da­ri­ci. Slav­lje ko­je nije pra­vi ro­đen­dan kra­lji­ce (ro­đe­ne 21. trav­nja), bri­tan­ska je tra­di­ci­ja sta­ra 250 godina, voj­na pa­ra­da u ko­joj su­dje­lu­je ci­je­la kra­ljev­ska obi­telj. Ma­le­ni princ i prin­ce­za od­lič­no su se snaš­li u obav­lja­nju svo­jih duž­nos­ti, ve­se­lo su, okru­že­ni kra­ljev­skom obi­te­lji, s bal­ko­na Buc­kin­g­ham­ske pa­la­če ma­ha­li okup­lje­ni­ma, a vr­hu­nac sve­ča­nos­ti bilo je pre­li­je­ta­nje avi­ona Kra­ljev­skih zrač­nih sna­ga, ko­je je za­oku­pi­lo svu paž­nju kra­lji­či­ne pra­unu­ča­di. I pri­je to­ga sve­ča­nog tre­nut­ka sve su oči bi­le upr­te u ve­se­le ma­li­ša­ne, ko­ji su s pro­zo­ra Buc­kin­g­ham­ske pa­la­če ra­doz­na­lo pro­ma­tra­li po­če­tak pa­ra­de, ka­da je kra­lji­ca, odje­ve­na u kos­ti­mić Stewart Par­vin, sti­gla u ko­či­ji, dok je nji­hov ta­ta, princ Wil­li­am, za­jed­no sa svo­jim ocem, prin­com Char­le­som, i tet­kom, prin­ce­zom An­ne, do­ja­hao na pa­rad­nom ko­nju.

Odu­še­vi­li ih avi­oni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.