Bi­ti no­go­met­ni me­na­džer stre­san je i ni­ma­lo gla­mu­ro­zan po­sao

Emo­tiv­no se ve­žem za igra­če, sre­tan sam kad im mo­gu po­mo­ći, ka­že Ke­rić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mi­sav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Bra­zil­cu An­der­so­nu Cos­ti do­go­va­rao sam tran­sfer iz Di­na­ma u Blac­k­bur­ne. On je usred no­ći po­bje­gao i pot­pi­sao za grč­ki Aris Po­vod ovoj pri­či ljet­ni je pri­je­laz­ni rok, tro­mje­seč­no raz­dob­lje u ko­je­mu su voj­ske no­go­met­nih me­na­dže­ra u “ni­sko­me star­tu” tr­za­ju­ći se po­put lo­vač­kih pa­sa na sva­ki šum s tr­ži­šta, na­pe­to os­lu­šku­ju­ći i če­ka­ju­ći pri­li­ku za pla­sman svo­je “ro­be”. Ka­kav je uop­će po­sao no­go­met­nog me­na­dže­ra? Je li stre­san i za­mo­ran ili le­že­ran i gla­mu­ro­zan, i ka­ko iz­gle­da ži­vot me­na­dže­ra u do­ba naj­ve­će špi­ce, pri­je­laz­nog ro­ka? O to­me raz­go­va­ra­mo s 46-go­diš­njim Mir­sa­dom Ke­ri­ćem, Osje­ča­ni­nom s pre­bi­va­li­štem u Nür­n­ber­gu, biv­šim no­go­me­ta­šem Osi­je­ka, Be­liš­ća i nje­mač­kog Ober­ha­use­na, da­nas me­na­dže­rom s Fi­fi­nom li­cen­ci­jom (od 1999.), čo­vje­kom či­ji je pr­vi ve­li­ki tran­sfer bio pre­la­zak Ne­na­da Bje­li­ce iz Osi­je­ka u Ka­iser­s­la­utern, u lje­to 2000. za 500.000 eura (pre­ma Tran­sfer­mar­k­tu).

Ra­dim na pro­vi­zi­ju klu­bo­va

– Ni­sam agent ko­ji pot­pi­su­je ugo­vo­re o zas­tu­pa­nju s igra­či­ma jer sam se dva pu­ta ope­kao i os­tao iz­i­gran, ne­go su­ra­đu­jem s klu­bo­vi­ma ko­ji zna­ju da imam nos i zna­nje da pre­poz­nam igra­ča pa me an­ga­ži­ra­ju. Ra­dim na pro­vi­zi­ju klu­bo­va – ka­že Ke­rić, ne­kad i pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih li­cen­ci­ra­nih po­sred­ni­ka. Ba­vi­te li se stres­nim pos­lom? – Nosi taj po­sao dos­ta stre­sa jer, sve dok igrač ne sta­vi pot­pis na ugo­vor s klu­bom, ne mo­že­te bi­ti si­gur­ni da je po­sao za­vr­šen. A dug je put do to­ga – ka­že Ke­rić. Imao je u ka­ri­je­ri ne­ko­li­ko pri­mje­ra ka­da su tran­sfe­ri pa­da­li u vo­du u “su­dač­koj na­dok­na­di”. Sje­tio se pri­mje­ra biv­šeg igra­ča Di­na­ma. – Bra­zil­cu An­der­so­nu Cos­ti do­go­va­rao sam tran­sfer iz Di­na­ma u en­gle­ski Blac­k­burn, u ko­je­mu je ta­da tre­ner bio Mark Hug­hes. Tre­ner je već bio vi­dio igra­ča na dje­lu, svi­dio mu se, i ja sam mu ga do­veo u Aus­tri­ju gdje su se pri­pre­ma­li. Bi­li smo na ve­če­ri i Hug­hes je Cos­ti re­kao da bi ga, pri­je pot­pi­sa, že­lio ma­lo još is­pro­ba­ti na tre­nin­gu. Igrač i ja od­sje­li smo u is­tom apart­ma­nu, u odvo­je­nim so­ba­ma, i ja sam usred no­ći čuo škri­pu vra­ta. Ka­da sam us­tao, vi­dio sam An­der­so­na Cos­tu ka­ko s ko­fe­ri­ma gra­bi pre­ma tak­si­ju. Bio sam šo­ki­ran, pi­tao sam ga ka­mo će, na što mi je on uz­vra­tio da ne želi u En­gle­sku, da mu se tamo ne bi svi­dje­lo... Tak­si­jem je oti­šao na aerodrom odak­le je od­le­tio u Grč­ku i pot­pi­sao za so­lun­ski Aris. Ka­da sam slje­de­ćeg ju­tra po­sram­ljen objaš­nja­vao tre­ne­ru Hug­he­su da je igrač po­bje­gao usred no­ći, Vel­ša­nin se nije pre­tje­ra­no uz­bu­dio. Ka­zao mi je da je An­der­so­nu na ve­če­ri u oči­ma vi­dio da ne želi os­ta­ti – ka­že Ke­rić. Ima i još je­dan sli­čan pri­mjer. – Jed­nog Ni­ge­rij­ca do­veo sam na pot­pis ugo­vo­ra s jed­nim nje­mač­kim dru­go­li­ga­šem, osi­gu­rao mu ugo­vor od 250.000 eura, a mo­ja pro­vi­zi­ja obič­no iz­no­si 10 do 15 pos­to tog iz­no­sa. Bio je to do­bar po­sao za obo­ji­cu. Sje­di­li smo pred vra­ti­ma sport­skog di­rek­to­ra klu­ba kad je igra­ču za­zvo­nio mo­bi­tel. Is­pri­čao mi se da mo­ra na za­hod, us­tao se i oti­šao. Sport­ski di­rek­tor po­zvao me u ured, gdje su če­ka­li pri­prem­lje­ni pa­pi­ri za pot­pis ugo­vo­ra, ali igra­ča nije bilo. Jed­nos­tav­no, is­pa­rio je na­kon onog te­le­fon­skog po­zi­va, po­bje­gao i os­ta­vio me na cje­di­lu bez ikak­va objaš­nje­nja – sa smi­je­škom se pri- sje­ća Mir­sad Ke­rić. Je li po­sao me­na­dže­ra gla­mu­ro­zan? – Vje­ruj­te mi da 90 pos­to age­na­ta pre­uve­li­ča­va svo­ju važ­nost i da većina njih ni­ka­da nije du­lje od dva da­na pro­ve­la u ho­te­lu od pet zvjez­di­ca o svom tro­šku – nas­tav­lja Ke­rić.

Tran­sfe­ri la­ko pro­pad­nu

Ka­ko iz­gle­da vaš po­sao za vri­je­me pri­je­laz­nog ro­ka? – Ne­ma čvr­stog, de­fi­ni­ra­nog pla­na, stal­no ste na igla­ma, če­ka­te s pri­prem­lje­nim ko­fe­ri­ma. Da­nas ste tu, su­tra mo­žda iz­ne­na­da mo­ra­te u Lon­don. Ali, važ­no je bi­ti pri­su­tan, na li­cu mjes­ta, i uvi­jek pri­prem­ljen na sve is­ho­de. I na to

Uvi­jek bi­ram igra­ča čvr­stog ka­rak­te­ra, ko­rek­t­nog i lo­jal­nog – objaš­nja­va Ke­rić

da ti mo­žda u po­s­ljed­nji tre­nu­tak pro­pad­ne tran­sfer na ko­je­mu si mje­se­ci­ma ra­dio i na to da klub mo­žda iz­ne­na­da ot­pus­ti tvog igra­ča, a ti mo­raš br­zo pro­na­ći no­vo rje­še­nje. To mi zna bi­ti ve­li­ki stres, jer se čes­to emo­tiv­no ve­žem za igra­če i za­is­ta uži­vam ka­da mo­je zna­nje i spo­sob­nost ne­ko­me po­mog­nu u ka­ri­je­ri, omo­gu­će bo­lji ži­vot. A s ve­ći­nom igra­ča s ko­ji­ma sam pos­lo­vao os­tao sam u do­brim od­no­si­ma – is­ti­če Ke­rić. Je­su li no­go­me­ta­ši, ka­ko se čes­to ka­že, pok­var­lji­va ro­ba? – Svat­ko traži se­bi slič­no­ga. Ja sam nas­to­jao uvi­jek iz­a­bra­ti igra­ča čvr­stog ka­rak­te­ra, ko­rek­t­nog i lo­jal­nog, i uglav­nom sam us­pi­je­vao. Ra­dio sam pu­no s Bra­zil­ci­ma, nas­li­je­div­ši po­sao od biv­šeg igra­ča Bayer­na Pa­ula Ser­gi­ja, ko­ji je da­nas sve­će­nik. On mi je znao po­mo­ći oko oda­bi­ra igra­ča u Bra­zi­lu skup­lja­ju­ći in­for­ma­ci­je o nji­ho­vim pri­vat­nim ži­vo­ti­ma. Re­ci­mo, moj oda­bir bio je biv­ši Di­na­mov sto­per Car­los, ko­ji nije bio ve­lik igrač, ali je iz­vr­stan, po­šten, ka­rak­te­ran mo­mak. Da­nas Car­los igra u Taj­lan­du i os­ta­li smo u kon­tak­tu, čes­to mi se jav­lja – za­klju­čio je Mir­sad Ke­rić.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Ivan Pe­ri­šić, po pi­sa­nju mno­gih svjet­skih me­di­ja, tre­bao bi ka­ri­je­ru nas­ta­vi­ti u Man­c­hes­ter Uni­te­du. To je naš naj­tra­že­ni­ji no­go­me­taš ovog lje­ta

Mir­sad Ke­rić una­toč stre­su i ri­zi­ku, ne skri­va ka­ko i da­lje uži­va u ovom atrak­tiv­nom pos­lu

Por­tu­ga­lac Jor­ge Me­des ko­ji zas­tu­pa Cris­ti­ana Ro­nal­da, naj­u­te­je­caj­ni­ji je no­go­met­ni me­na­džer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.