Ne znam ho­će li se Ana i Lu­ci­ja vra­ti­ti no po­šti­vat ću sva­ku nji­ho­vu že­lju

Bli­zan­ke Za­ni­no­vić sus­ti­gli su maj­čin­ski po­ri­vi, a i go­di­ne im ni­su sa­vez­nik (30)

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U cr­k­vi Gos­pe od Po­ji­ša­na sim­bo­lič­no je okon­ča­na jed­na era na­šeg te-kvon-doa jer se uda­la, također trud­na, i dru­ga ses­tra Za­ni­no­vić

To­ni To­mas, 36-go­diš­nji tre­ner hr­vat­ske tek­von­da­ške re­pre­zen­ta­ci­je, još uvi­jek je je­dan od naj­mla­đih iz­bor­ni­ka u hr­vat­skom spor­tu, a kao ta­kav na pred­sto­je­ćem SP-u u Juž­noj Ko­re­ji imat će i jed­nu od naj­mla­đih žen­skih na­ci­onal­nih vr­sta o če­mu je pri­čao u no­vom bro­ju Maxa. Na­kon pov­la­če­nja svjet­ske do­pr­va­ki­nje Ma­ri­ne Su­mić, uda­je ses­ta­ra Za­ni­no­vić i Mar­ti­ne Zub­čić, To­mas je kre­nuo u pod­mla­đi­va­nje žen­ske vr­ste či­ji će vo­đa bi­ti tek 21-go­diš­nja Iva Ra­doš. - Od Ive je realno oče­ki­va­ti ju­riš na me­da­lju, a na os­ta­li­ma je da se do­ka­zu­ju pri če­mu bi jed­na mu­ška me­da­lja bi­la us­pjeh. Oni je­su po­bje­đi­va­li osva­ja­če me­da­lja, ali ih oni sa­mi osva­ja­li ni­su. Osim Ka­na­eta ko­ji je bio sre­br­ni na proš­lom EP-u.

SP pr­vi fil­tar za OI u To­ki­ju

Prem­da vr­lo mla­da, Ra­doš za so­bom ima dva nas­lo­va eu­rop­ske pr­va­ki­nje i svjet­sku bron­cu i ona će bi­ti na­ša naj­ve­ća na­da na naj­ve­ćoj svjet­skoj smo­tri. - Na SP ide­mo sa pet mo­ma­ka i se­dam cu­ra. S ob­zi­rom da je Fi­lip Gr­gić za­vr­šio na­tje­ca­telj­sku ka­ri­je­ru i da je od­lu­čio kre­nu­ti u tre­ner­ske vo­de, a za to je vr­lo ta- len­ti­ran, od sta­ri­jih bo­ra­ca os­tao je sa­mo te­škaš Ve­dran Go­lec. Svi os­ta­li u ras­po­nu su iz­me­đu 1994. i 1999. go­di­šta. Naj­mla­đa je Bru­na Vu­le­tić ko­ja će nas­tu­pi­ti u ka­te­go­ri­ji tro­fej­ne Mar­ti­ne Zub­čić. No, ka­da u va­ma kao bor­cu nes­ta­ne go­ri­va, za­lud vam va­ša kva­li­te­ta, ako se iz­gu­bio volj­ni mo­ment. A to pak, kao i glad za us­pje­hom, ima­ju oni ko­ji do­sad ni­su ni­šta osvo­ji­li i ko­ji­ma je sti­glo vri­je­me za do­ka­zi­va­nje. A ovo su cu­re i mom­ci ko­ji se uis­ti­nu že­le do­ka- za­ti. Osim to­ga, pr­va je godina no­vog olim­pij­skog cik­lu­sa pa će to bi­ti pri­li­ka da vi­di­mo ka­ko tko re­agi­ra na naj­vi­šoj ra­zi­ni. A Svjet­sko pr­vens­tvo je sjaj­na pro­vje­ra za sve kan­di­da­te, ali i svo­je­vr­stan fil­ter za spoz­na­je u ko­ga se is­pla­ti ula­ga­ti u utr­ci za olim­pij­ske bo­do­ve. - Ka­da sam bio na svo­jim pr­vim Olim­pij­skim igra­ma, a bilo je to u Lon­do­nu 2012., je­dan is­kus­ni tre­ner mi je re­kao da su olim­pij­ske igre is­to što i dru­ga na­tje­ca­nja sa­mo je stres pu­no ve­ći. Zbog to­ga i pos­to­ji niz pri­mje­ra da ne­ki vr­lo tro­fej­ni spor­ta­ši go­to­vo da i ne­ma­ju olim­pij­skih me­da­lja. Re­ci­mo, Iran­ci su naj­bo­lji tek­von­da­ši na svi­je­tu u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji, no dvo­ji­ca nji­ho­vih svjet­skih pr­va­ka ni­su osvo­ji­li olim­pij­sku me­da­lju u Ri­ju. To je valj­da za­to što na OI odu uz ogro­man pu­bli­ci­tet, i on­da pod­ba­ce jer ne mo­gu pod­ni­je­ti taj ogrom­ni pritisak. S ob­zi­rom da je ne­ma u sas­ta­vu, je li svjet­ska ju­ni­or­ska pr­va­ki­nja Iva­na Ba­bić ta ko­ja nije us­pje­la pod­ni­je­ti pritisak? Za raz­li­ku od Ma­te­je Je­lić, također svjet­ske pr­va­ki­nje, ko­ja je oči­to ima­la us­pješ­ni­ju tran­zi­ci­ju u se­ni­or­ke. - Do 62 kg, če­ti­ri-pet cu­ra bilo je u kon­ku­ren­ci­ji, a uoči po­s­ljed­njeg kri­te­rij­skog tur­ni­ra Iva­na je bi­la vo­de­ća po bo­do­vi­ma. Na­ža­lost po Iva­nu, na tur­ni­ru u Ma­ro­ku pres­ti­gla ju je Marija Šte­tić. Lu­ci­ju i Anu Za­ni­no­vić pres­ti­gle su go­di­ne, ali i maj­čin­ski po­ri­vi. Obje su se uda­le i obje su trud­ne ta­ko da nije realno oče­ki­va­ti da će se vra­ti­ti u na­tje­ca­telj­ski po­gon. - Ne že­lim pre­ju­di­ci­ra­ti stva­ri ni­ti njih obes­hra­bri­ti, ali im ne že­lim da­ti ni laž­nu na­du. Pos­to­je pri­mje­ri da su se spor­ta­ši­ce na­kon po­ro­da vra­ća­le još kva­li­tet­ni­je, sje­ti­te se sa­mo Tie Hel­le­ba­ut olim­pij­ske po­bje­di­ce u sko­ku u vis, no još vi­še je pri­mje­ra bilo da su se te spor­ta­ši­ce os­tav­lja­le spor­ta. Po­štu­jem sva­ku nji­ho­vu že­lju, jer Ana i Lu­ci­ja za­jed­no su na naj­ve­ćim na­tje­ca­nji­ma osvo­ji­le 16 me­da­lja, sva­ka po osam, a osim me­da­lja do­bi­tak za hrvatski te-kvon-do bio je i pu­bli­ci­tet ko­jeg su kao bli­zan­ke ima­le. Na­ime, one su čak i pre­ras­le ok­vi­re svog spor­ta pa su se za njih po­če­li za­ni­ma­ti ne sa­mo sport­ski me­di­ji.

To­ma­su 11. ve­li­ko na­tje­ca­nje

Tko će na SP-u nas­tu­pi­ti u nji­ho­vim ka­te­go­ri­ja­ma? - U Lu­ci­ji­noj do 49 kg bit će to Kris­ti­na To­mić iz Osvi­ta, a u Ani­noj do 53 kg Ta­nja Ras­to­vić iz Mar­ja­na. To­mić ima niz me­da­lja na G1 i G2 tur­ni­ri­ma i vri­je­me je da ne­što na­pra­vi i na naj­ve­ćoj sce­ni. Ras­to­vić je pak bi­la ka­det­ska pr­va­ki­nja Eu­ro­pe i dru­ga ju­ni­or­ka na svi­je­tu i ve­li­ki je po­ten­ci­jal što je po­t­vr­di­la i ovo­go­diš­njom po­bje­dom nad olim­pij­skom po­bjed­ni­com Ti­ja­nom Bog­da­no­vić. To­ni­ju To­ma­su, ko­ji u J. Ko­re­ju kre­će da­nas, bit će ovo 11 ve­li­ko na­tje­ca­nja u ulo­zi tre­ne­ra re­pre­zen­ta­ci­je i ni­ti sa jed­nog se nije vra­tio bez me­da­lje. Bilo je i europ­skih pr­vens­ta­va na ko­ji­ma je Hr­vat­ska osva­ja­la šest (Ba­ku 2015.) od­nos­no pet me­da­lja (Man­c­hes­ter 2012. i Mon­tre­aux 2016.) pa je za vje­ro­va­ti da će se ta tra­di­ci­ja nas­ta­vi­ti.

Bu­du­će ma­me Za­ni­no­vić osvo­ji­le su čak 16 me­da­lja na naj­ve­ćoj sce­ni. Ana je bi­la svjet­ska pr­va­ki­nja, a Lu­ci­ja ima tri eu­rop­ska zla­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.