Mar­tin po­vra­ćao na sta­zi u Poz­na­nju i za­vr­šio šesti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

U utr­ci Svjet­skog ku­pa odr­ža­noj u Poz­na­nju olim­pij­ski do­pr­vak u ski­fu Da­mir Mar­tin za­uzeo je tek šes­to mjes­to, i to 20 se­kun­di iza po­bjed­ni­ka No­vo­ze­lan­đa­ni­na Man­so­na ko­ji je utr­ku za­vr­šio s no­vim naj­br­žim svjet­skim vre­me­nom. – Na­kon ju­tar­njeg tre­nin­ga i do­ruč­ka le­gao sam u kre­vet i na­kon po­la sa­ta iz­ba­cio do­ru­čak iz se­be. Oči­to sam po­ku­pio že­lu­ča­nu vi­ro­zu jer sam po­vra­ćao na­kon za­gri­ja­va­nja, ne­po­sred­no pred utr­ku, pa smo moj tre­ner Sreć­ko Šuk i ja vi­je­ća­li da li da nas­tu­pim ili ne i na kon­cu smo od­lu­či­li da ipak idem. Jer, bi­la je ri­ječ o pri­go­di da vi­dim ko­li­ko mo­gu u ovak­vom sta­nju, evi­dent­no bo­les­tan, ta­ko da i za ubu­du­će znam ko­li­ko tak­vo sta­nje odu­zi­ma snage. A odu­ze­lo mi je pu­no i nije bi bilo jed­nos­tav­no gle­da­ti ka­ko svi od­la­ze is­pred me­ne, a ja im se ne mo­gu ni­ka­ko su­prot­sta­vi­ti – ka­zao je bor­be­ni Da­mir Mar­tin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.