Shaq i Bar­k­ley mis­le da će Ša­rić bi­ti no­vak go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Bli­ži se dan ka­da će bi­ti pro­gla­še­ni osva­ja­či po­je­di­nač­nih na­gra­da za se­zo­nu 2016./2017. u NBA li­gi, a to će se do­go­di­ti 26. lip­nja na po­seb­noj pri­red­bi u New Yor­ku. Pr­vi će put te na­gra­de bi­ti pro­gla­še­ne is­tog da­na, na jed­nom mjes­tu, ne­što u sti­lu ko­šar­ka­škog Os­ca­ra. A tog da­na u New Yor­ku će bi­ti i naš Da­rio Ša­rić, po ne­ki­ma fa­vo­rit za osva­ja­nje na­gra­de za naj­bo­ljeg no­va­ka se­zo­ne. U tom smis­lu vje­tar u le­đa mu pred­stav­lja­ju i dvije NBA le­gen­de Shaqu­il­le O’Ne­al i Char­les Bar­k­ley, ko­ji obo­ji­ca mis­le da je upra­vo hrvatski ko­šar­kaš zas­lu­žio to pres­tiž­no priz­na­nje. Obo­ji­ca mis­le da bi naj­ko­ris­ni­ji igrač se­zo­ne tre­bao bi­ti Ru­ssell Wes­t­bro­ok iz Ok­la­ho­me, a da je igrač ko­ji je naj­vi­še na­pre­do­vao tam­no­pu­ti Grk Gi­an­nis An­te­to­ko­un­m­po, i to u kon­ku­ren­ci­ji još dvo­ji­ce Eu­rop­lja­na, Fran­cu­za Go­ber­ta i Sr­bi­na Jo­ki­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.